Vaikuttamista verkostojen, projektien ja työryhmien kautta

Yritykset haluavat vaikuttaa itselleen tärkeiden asioiden kehittymiseen yhteiskunnassa. Kauppakamari edistää yritysten asiaa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin verkostojen, projektien ja erilaisten yhteistyöryhmien kautta. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin apulaisjohtaja Tomi Kohtanen kertoo miten.

Yritykset haluavat kauppakamarin kautta vaikutTomi Kohtanentaa siihen, millainen yritysilmasto Etelä-Pohjanmaalla, Suomessa tai koko Euroopassa on. Kaikilla on halu menestyä tulevaisuudessa ja usein tämä vaatii myös yhteiskunnan, verotuksen, infran, yrityspalveluiden ja muiden rakenteiden kehittymistä yritysten kannalta positiiviseen suuntaan. Joskus kehitys tarkoittaa vanhojen asenteiden tai rakenteiden muutosta ja korvaamista jollain uudella, tehokkaammalla tai yksilöllisemmällä tavalla.

Kauppakamari osallistuu aktiivisesti vuosittain kymmeniin erilaisiin projekteihin ja niiden ohjausryhmiin. Tällaisen vaikuttamis- ja edunvalvontatyön tulokset ja hyödyt voivat realisoitua vasta kuukausien tai jopa vuosien päästä, joten työssä vaaditaan pitkäjännitteistä asennetta ja joskus kärsivällisyyttäkin. 

Hyvät esimerkit kannustavat

Kehitysprojektien lähtökohtana on yleensä jollain menetelmällä tunnistettu kehityskohde tai ongelma, jota lähdetään ratkaisemaan taustaselvitysten ja analyysien kautta. Usein esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yritysläheisissä projekteissa tehdään aluksi yrityskyselyitä ja -haastatteluja, jotta lähtötilanteesta ja kehitystarpeista saadaan tarkempi kuva. Usein projektissa mallinnetaan myös hyviä esimerkkejä toisilta toimialoilta tai kansainvälisiltä projektikumppaneilta.

Kauppakamarin osallistumiset projekteihin ja yhteistyöryhmiin voidaan jakaa neljään aihepiiriin: yritysten tulevaisuuden menestyminen ja osaava työvoima, kansainvälistyminen, infran kehittäminen sekä yleinen maakunnan ja yritysten kehittäminen. 

Yritysten tulevaisuuden menestys ja osaava työvoima

Yritysten tulevaisuuden menestystä edistävät hankkeet ja projektit liittyvät usein yritysten osaamisen ja osaavan työvoiman tarjonnan kehittämiseen. Hyviä esimerkkejä ovat esim. Seinäjoen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden projektimaista työskentelyä ja monialaisuutta kehittävä FramiPro –hanke ja yrittäjämäistä tekemistä ja oppimista kehittävät Sedun yrittäjyyskasvatusfoorumi ja YES-hankkeet.

Kansainvälistyminen

Monien yritysten tulevaisuuden menestymiseen liittyy kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta. Tällöin yrityksissä voidaan tarvita uudenlaista osaamista, resursseja ja työkaluja toiminnan kehittämiseen. Kansainvälistymistä edistäviä projekteja ovat mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima Latinalaisen Amerikan liiketoimintaosaamista ja -palveluita kehittävä hanke, Frami Oy:n ja kauppakamarin yritysten kansainvälistä kasvua edistävä GrowInt-hanke tai vaikka ammattikorkeakoulun eurooppalaista yrittäjävaihtoa tekevä Snowball-hanke.

Yritysten kansainvälistymistä tukevat organisaatiot ja palveluyritykset ovat toimineet Etelä-Pohjanmaalla yhdessä jo vuosia, ja nyt valtakunnan tasolla organisoitu Team Finland on edelleen tukenut tätä kv-työryhmän toimintaa. Team Southostrobothnia tapaa muutaman kerran vuodessa suunnitellen ja koordinoiden maakunnan kansainvälistymistoimintaa yrityksille.

Infran kehittäminen

Teiden ja liikennejärjestelmien kehittäminen on usein se kaikkein tärkein kehitysalue myös kauppakamarille. Liikenneyhteyksien kehittymistä edistäviä projekteja ja yhteistyöryhmiä ovat mm. Etelä-Pohjanmaan liiton liikennejärjestelmäsuunnittelun ohjausryhmä ja maakuntakaavan ohjausryhmä sekä Pirkanmaan liiton koordinoima päärataryhmä.

Muu yritysten ja maakunnan kehittäminen

Kauppakamari on aktiivinen maakunnan kehittäjä ja työtä tehdään useiden kumppaneiden kanssa eri aihepiireissä. Hyviä esimerkkejä aiheista ovat mm. yritysten kasvu, maakunnan kehityksen ennakointi ja ulkomaisten investointien houkutteleminen alueelle. Kauppakamari on jäsenenä yritysten kasvuun innostamiseen ja kasvun tukemiseen perustetussa kasvuyrittäjyysfoorumissa, joka järjesti syksyllä 2013 menestyksellisen Grow Up kasvuyrityskilpailun, ja jatkoa on luvassa. Maakunnan kehittämistä kauppakamari tekee niin ELY-keskuksen kuin Etelä-Pohjanmaan liiton työryhmissä ja investointeja houkutellaan esim. Invest In Seinäjoki Region –hankkeessa, jonka ohjausryhmässä olemme myös olleet mukana.