Tietoyhteiskuntakaari kasvattaisi sääntelyä ja nostaisi hintoja telealalla

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema esitys tietoyhteiskuntakaaresta aiheuttaisi telealalle huomattavia lisävelvoitteita ja kustannuksia, muun muassa tuomalla taajuushuutokaupat Suomeen. Todennäköisesti myös kuluttajahinnat nousevat. Esitys on nyt eduskunnan käsiteltävänä.

Tietoyhteiskuntakaareen on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säädökset. Esityksen tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palveluiden tarjontaa ja varmistaa, että kyseiset palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, turvallisia ja kohtuuhintaisia. Kuitenkin esitys uhkaa jo nyt kääntyä hyviä aikeitaan vastaan.

Suomessa on saavutettu kansainvälisissä vertailuissa erinomaiset tulokset mitattaessa telealaa niin matkaviestinpalveluiden hinnoilla, laadulla kuin alueellisella kattavuudella. Tietoyhteiskuntakaaren sisältämistä muutoksista aiheutuisi yrityksille huomattavia lisävelvoitteita ja -kustannuksia. Se heikentäisi toteutuessaan telealan toimintaedellytyksiä selkeästi olemassa olevaa tiukemmalla ja samalla asiallisesti laajemmalla sääntelyllä.

Esitys uhkaa sysätä viranomaisten auttamiseen liittyvät kustannukset kasvavassa määrin yrityksille. Kustannusten siirto yrityksille todennäköisesti nostaisi kuluttajahintoja.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan taajuushuutokauppaa matkaviestintoiminnan uusien taajuuksien ostamiselle. Taajuudet ovat ikään kuin kansallista “luonnonvaraa”. Keskeistä on mahdollisuus käyttää niitä kohtuullisella hinnalla, kun halutaan turvata alan toimintaedellytykset ja samalla laadukkaat ja edulliset tietoliikennepalvelut jatkossakin suomalaisille. Huutokaupassa maksetut korvaukset olisivat pois alan investointeihin käytettävistä varoista ja nostaisivat viestintäpalveluiden hintoja. Valtion verotukselliset tavoitteet eivät saa olla peruste taajuuksien jakamiselle. Jakotavan tulee olla aivan kuten nytkin kilpailuneutraali, eli sama kaikille toimijoille ja yhtä arvokkaille taajuuksille.

Esitys uhkaa myös sysätä viranomaisten auttamiseen liittyvät kustannukset yhä kasvavassa määrin yrityksille. Viranomaisten auttamisen tulee perustua lakiin ja teleyrityksille aiheutuvat kustannukset tulee saada katettua julkisista varoista, silloin kuin ne eivät liity yritysten omaan liiketoimintaan. Tähän asti yhteistyö ja kustannuksien korvaaminen on toiminut hyvin. Nyt kuitenkin ehdotetaan, että korvausten saamista rajattaisiin, ja jatkossa käyttökustannukset jäisivät teleyritysten maksettavaksi. Nykykäytäntöä ei kuitenkaan saisi muuttaa tällä tavalla, sillä kustannusten siirto yrityksille todennäköisesti nostaisi kuluttajahintoja.

Lainsäädännön tulisi tukea suomalaisten yritysten toimintaa ja mahdollisuutta työllistää suomalaisia. Ehdotetussa muodossa laki toimisi päinvastoin. Suomalaisia yrityksiä ei tule velvoittaa raskaammalla lainsäädännöllä kuin muita eurooppalaisia tai kansainvälisiä yrityksiä. Sääntelyä ja sen aiheuttamia kustannuksia ei pitäisi kasvattaa, vaan päinvastoin vähentää.

teleala