Kauppakamarien ylisääntelyteesit

Vähemmän mutta parempaa sääntelyä

 • Lainvalmisteluun on saatava konsernijohto sovittamaan yhteen lakihankkeiden eri näkökulmia
  • lakihankkeita tarkasteltava eri näkökulmista, ei vain valmistelevan yksikön tavoitteiden kannalta
  • eri näkökulmat sovitettava yhteen valmisteluvaiheessa
  • lakihankkeiden tarpeellisuus ja oikeasuhtaisuus tulisi harkituksi laajemmin kuin yhden ministeriön näkökulmasta
 • Konsernijohto vetämään ylisääntelyn purkutalkoita
  • ministeriön oma tarkastelu ei tuota tulosta, kun jokainen virkamies, yksikkö ja ministeriö pitää kiinni omista säännöksistään
 • Yritysvaikutusten arvioinnin on saatava suurempi painoarvo jatkossa.
 • Lakihankkeille takuukorjausmekanismi
  • uusien lakien toimivuus ja tarpeellisuus arvioitava uudestaan kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta
  • epäonnistuneet ja tarpeettomat säännökset kumottava
 • Lainvalmistelussa aina arvioitava, onko viranomaissääntely tarpeen vai olisiko itsesääntely sopiva ja riittävä ratkaisu.

Suomen ajettava Suomen etua EU:ssa

0008743r

 • Suomen on luovuttava nykyisestä valtioneuvoston peruslinjasta kannattaa kaikkia Euroopan komission esityksiä automaattisesti
 • Kannanmuodostus tapauskohtaisesti Suomen edun mukaisesti
  • tavoitteeksi teollisuuden ja muiden yritysten toimintaedellytysten turvaaminen Suomessa
  • Suomen edustajien on keskusteltava hankkeista sääntelyn kohteita edustavien tahojen kanssa EU-valmistelun aikana, kuten muissakin maissa on tapana
  • asioita ei saa neuvotella ja sopia vastuuvirkamiehen näkemysten pohjalta antamatta edunvalvojille tietoa vireillä olevista hankkeista
 • Suomea edustavien virkamiesten neuvotteluosaaminen ja -uskallus on varmistettava
 • EU-sääntelyn kansallisessa täytäntöönpanossa ei saa säätää Suomi-lisää
  • Suomalaisten yritysten voitava toimia yhtäläisillä edellytyksillä kilpailijamaiden yritysten kanssa
 • Suomen vaadittava EU-säännösvalmistelun avoimuuden lisäämistä.

Rakentamisen ja kaavoituksen byrokratiaa purettava

 • Rakennusliikkeiden on saatava rakentaa ostajien haluamia asuntoja.
 • Ylettömän yksityiskohtaisista rakentamismääräyksistä luovuttava
  • yksityiskohtaisia asuntojen koko-, julkisivu, esteettömyys-, autopaikka- ja väestönsuojavaatimuksia kevennettävä
 • Kunnat pakotettava kaavoittamaan riittävästi tonttimaata
 • Tyhjillään olevien toimistojen muuttaminen asunnoiksi sallittava
 • Kaavoitus sekä rakennus- ja ympäristölupaprosessit on saatava toimimaan joutuisasti
  • rakennus- ja ympäristölupien käsittelylle on säädettävä maksimiaika.
   • enimmäiskäsittelyaika 3 kk pienille hankkeille ja 9 kk laajoille hankkeille.
  • valitusprosesseja nopeutettava
  • valitusoikeuksia rajattava
  • valitusmaksua perittävä (palautus, jos valitus menestyy)
  • viranomaisten keskinäiset valitukset kiellettävä
  • valituksille säädettävä maksimikäsittelyaika.

Pörssiä ei saa säännellä hengiltä

 • Pörssiyhtiöiden raportointivelvoitteita kevennettävä
  • Suomen vaikutettava siihen, että vireillä oleva osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutos on kohtuullinen
   • yrityksen tavanomaista liiketoimintaa ja laajoja raportteja ei saa viedä yhtiökokouksen käsiteltäväksi
 • Raportointidirektiivien soveltamisrajat on yhtenäistettävä. Nykyisellään hajanaiset raportointivaatimukset muodostavat läpipääsemättömän viidakon
 • Pörssiyhtiöiden hallituskokoonpanot kuuluvat osakkeenomistajien päätettäväksi, ei lainsäätäjälle
 • EU:sta peräisin olevaan pörssisääntelyyn ei saa säätää Suomi-lisää ja nykyinen Suomi-lisä on poistettava
  • kvartaaliraportointipakko on poistettava, kun EU:kaan ei sitä vaadi.

Kauppakamarien ylisääntelyteesit: Vähemmän mutta parempaa sääntelyä (pdf)