Osakeyhtiölaki ottaa yritysvastuun huomioon

Kauppalehden Option 1/2015 jutussa Niin on miltä näyttää kirjoitettiin, että monia vaivaa osakeyhtiölain säännös yhtiön toiminnan tarkoituksesta tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Jutussa esitetyistä kommenteista saa sen käsityksen, että osakeyhtiön tarkoitus olisi tuottaa lyhytjänteisesti osakkeenomistajille voittoa.

osakeyhtio

Tosiasiassa yksisilmäinen lyhytaikaisen voiton tavoittelu ei vastaa osakeyhtiölain säännöstä, vaan laissa tarkoitetaan voiton tuottamista pidemmällä aikavälillä. Tämä ajatus tuodaan lain perusteluissa selkeästi esiin:

Säännös ei tarkoita velvollisuutta tuottaa mahdollisimman suurta määrää voitonjakokelpoisia varoja lyhyellä aikavälillä, vaan voiton tuottamista tarkastellaan pidemmällä tähtäyksellä. Mahdollista on siten esimerkiksi yhtiön tuotantokoneiston uudistaminen, tuotekehitystoiminnan tai henkilöstön kouluttaminen taikka muiden vastaavien investointien tekeminen silloin, kun tällaisten toimenpiteiden voidaan katsoa olevan yhtiön ja sitä kautta osakkeenomistajien edun mukaisia. Erilaisten investointien ja muiden pitkävaikutteisten toimien tulee luonnollisesti tähdätä yhtiön voitontuottamiskyvyn parantamiseen. Yhtiön voitontuottamiskyvyn paraneminen lisää yhtiön arvoa, mikä puolestaan näkyy toimivilla markkinoilla osakkeen arvon kohoamisena.

Osakeyhtiölain hallituksen esitys annettiin vuonna 2005. Jo silloin lain valmistelussa oli havahduttu yritysvastuuasioiden merkitykseen, ja asiasta otettiin maininta voiton tuottamista koskevan pykälän perusteluihin:

Voiton tuottaminen pitkällä tähtäyksellä ja osakkeen arvon kasvattaminen edellyttävät usein yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen noudattamista sellaisissakin tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei siihen pakota. Esimerkiksi yhtiön julkisella kuvalla saattaa olla suuri merkitys yritystoiminnan ja yhtiön osakkeiden arvon kannalta.

Osakeyhtiölaki siis tunnistaa eri tekijät yrityksen arvon muodostuksessa, ja laki on yhä kuranttia tavaraa, vaikka yritysvastuun painoarvo yhteiskunnassa on kasvanut ja epäilemättä kasvaa jatkossakin. Lisäksi Suomen lainsäädäntö on yritysvastuuasioissa muutenkin niin kattava, ettei osakeyhtiölaissa ole tarpeen säännellä asiaa tarkemmin. Ympäristö-, työolo-, tuote- ym. vastuista on säädetty erityislaeissa.

On selvää, että yritysvastuukysymykset ovat menestyvän yrityksen agendalla. Ratkaisevaa on lain noudattamisen lisäksi asiakaskunnan odotukset. Mikään yritys ei tuota pitkällä aikavälillä voittoa, jos se toimii asiakkaittensa arvojen ja odotusten vastaisesti.