Kohtuulliset maksut varmistaisivat yhtenäisen eurooppapatentin myös pk-yritysten saataville

EU:n uuden patenttisuojan valmistelussa on edetty vaiheeseen, jossa päätetään maksujen suuruudesta. Toisaalta ollaan sopimassa patentin hakemiseen ja ylläpitoon liittyvistä maksuista ja toisaalta uuden patenttituomioistuimen maksuista. Tarkoituksena yhtenäisellä patenttisuojalla on helpottaa ja parantaa keksintöjen suojaamista EU:ssa. Uudistus on tällä hetkellä keskeisin aineettomia oikeuksia koskeva muutos Euroopassa.

eurooppapatentti

Vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti helpottaisi eurooppalaisten yritysten keksintöjen suojaamista, kun keksinnölle voisi saada yhdellä hakemuksella yhdenmukaisen suojan kaikkien yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden alueella. Erityisesti pk-yritysten kannalta uudistus on nyt kriittisessä vaiheessa. Yhteisymmärrys kohtuullisista maksuista on edellytys sille, että eurooppapatentista saadaan todellinen vaihtoehto muillekin kuin suuryrityksille.

Uusi vaihtoehto keksintöjen patentointiin

Nykyään patenttisuojaa on mahdollista saada kussakin EU-maassa joko kansallisella hakemuksella tai hakemalla suojaa perinteisellä eurooppapatentilla, jonka yritys voi, Euroopan patenttiviraston myönnettyä patentin, saattaa voimaan haluamissaan sopimusvaltioissa. Uudessa järjestelmässä patentin saisi voimaan kaikissa mukana olevissa EU-maissa yhdellä hakemuksella ja yhdellä maksulla. Uusi yhtenäinen eurooppapatentti voi siis merkittävästi helpottaa keksintöjen patentointia ja lisätä Euroopan ja sen yritysten kilpailukykyä suhteessa esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa patenttijärjestelmä on todella tehokas.

Uuteen järjestelmään liittyy keskeisenä osana yhdistetty patenttituomioistuin, joka tulee ratkaisemaan sekä perinteisiä että uusia, vaikutuksiltaan yhtenäisiä eurooppapatentteja koskevia riitoja kaikissa mukaan liittyneissä EU-maissa. Lähtökohtaisesti uudella patenttituomioistuimella on yksinomainen toimivalta. Jatkossa yritysten ei siis tarvitsisi aloittaa eri jäsenvaltioissa päällekkäisiä oikeudenkäyntejä, jotka koskisivat samaa patenttia, vaan yksi prosessi riittäisi.

Kun tuomioistuimen toiminta pääsee kunnolla vauhtiin, sen olisi tarkoitus toimia omarahoitteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtymäajan jälkeen oikeuden toiminta tullaan rahoittamaan kokonaan tuomioistuinmaksuilla. Näiden maksujen taso ja rakenne on vielä auki. Se tiedetään, että maksut tulevat muodostumaan kiinteästä ja riidan arvon perusteella määräytyvistä osista. Odotettavissa on, että niistä järjestetään julkinen kuuleminen kesän kuluessa. Lopulliset päätökset tulevat sitten myöhemmin.

Parhaimmillaan yhtenäinen eurooppapatentti olisi hyvä vaihtoehto yritykselle, kun se pohtii kustannustehokasta ja parasta tapaa suojata tuotteitaan ja palvelujaan.

Tarkoituksena on, että jatkossa kaikki kolme patentinhakujärjestelmää olisivat yritysten käytettävissä. Eli valinnanvara kasvaisi. Tämä luo paineita parantaa yritysten patentointistrategioita ja toimintamalleja.

Parhaimmillaan yhtenäinen eurooppapatentti olisi hyvä vaihtoehto yritykselle, kun se pohtii kustannustehokasta ja parasta tapaa suojata tuotteitaan ja palvelujaan. Jotta tämä vaihtoehto olisi todella käytettävissä myös pk-yrityksille, on erittäin tärkeää, että hakemus- ja uudistamismaksut kuten myös tuomioistuinmaksut muodostuvat kohtuullisiksi. Muuten riskinä on, että uusi järjestelmä jää käytännössä vain sellaisen yritysten vaihtoehdoksi, jolla on siihen varaa. Suomessa valtaosa yrityksistä on pieniä tai keskisuuria, minkä takia olisi pyrittävä koko maan kilpailukyvyn turvaamiseksi niin, että pk-yrityksillä on aito mahdollisuus suojata ja puolustaa keksintöjään euroopanlaajuisesti.

PRH tärkeä yrityksille myös jatkossa

Yritysten kannalta tärkeää on, että Patentti- ja rekisterihallituksen jatkuvuus turvataan tulevaisuudessakin. Kansallinen virasto, josta saa asiantuntevaa ja laadukasta neuvontaa patentoinnista omalla äidinkielellä, on iso etu.

Vaikka uusi eurooppapatentti toisikin parhaimmillaan helppoutta ja kustannustehokkuutta patentointiin, on hyvä muistaa, ettei se ole välttämättä kaikille yrityksille tai kaikille keksinnöille paras suojausmuoto. Joka tapauksessa, kun Suomi on parasta aikaa päättämässä, liittyäkö täysimääräisesti mukaan, on erittäin tärkeää myös yksittäisissä yrityksissä perehtyä uuteen järjestelmään. Todennäköistä on, että uusi ja yhtenäinen eurooppapatentti tulee joka tapauksessa vaikuttamaan kaikkiin suomalaisiin yrityksiin.

Suomalaisilla yrityksillä tulisi olla edellytykset pystyä hyödyntämään uuden järjestelmän luomia mahdollisuuksia ja sopeuttaa oma toiminta sen mukaiseksi. Tähän tarvitaan lisää tietoa sekä työtä oikeiden strategioiden löytämiseksi eri vaihtoehdoista. Perusoppia voi hakea vaikka IPR-kiertueelta.