Osaako naisjohtaja delegoida?

Naisia on erittäin vähän yritysten ylimmässä johdossa, eikä yhdelläkään suuryrityksistämme ole naista toimitusjohtajana. Varsinkin liiketoimintavastuussa oleva nainen on harvinaisuus suurten yritysten johtoryhmätasolla.

Pohdittaessa syitä naisjohtajien vähyyteen nousee usein esille väite, että miehet hoitavat suuria linjoja ja naiset takertuvat yksityiskohtiin. Tämän käsityksen paikkansapitävyydestä ei liene mitään näyttöä. Stereotypian taustalla saattaa olla kysymys siitä, osaavatko naiset delegoida tehtäviä muiden hoidettavaksi.

Tutkimuksissa on havaittu, että sekä naiset että miehet arvioivat miesten olevan parempia delegoijia. On myös havaittu yleisen käsityksen olevan, että naiset eivät delegoi riittävästi.

Naiset-hallitus

Delegoinnin esteenä voi olla epäily siitä, tuleeko asia hoidettua oikein, jos ei tee sitä itse. Taustalla voi olla naisille tyypillinen taipumus liialliseen itsekritiikkiin, jolloin täydellisyyteen pyrkivä nainen voi tuntea syyllisyyttä, ellei itse hoida kaikkia töitä. Tutkimukset osoittavatkin liiallisen itsekritiikin hidastavan naisten urakehitystä. Kansainvälisessä keskustelussa on viime aikoina ollut paljon esillä confidence gap -ilmiö naisten uran jarruna.

Kyvyttömyys delegoida tehtäviä muille pahentaa johtajan muutenkin hankalia ajankäytön haasteita. Jos johtajan aika kuluu rutiinitehtävien hoitoon, hän ei tee sitä työtä, johon hänet on palkattu eli johtamaan tiimiään ja tekemään hyvää tulosta yritykselle.

Vaativissa johtajan tehtävissä ei voi menestyä, jos pyrkii hoitamaan kaiken itse sekä töissä että kotona.

Ajankäytön hallinta on naisille usein ongelmallista myös sen vuoksi, että perinteiset roolimallit eivät vielä ole väistyneet ja naiset tekevät yhä nykyään keskimäärin enemmän kotitöitä kuin miehet. Taustalla on toki pääasiassa perinteiset käsitykset miesten ja naisten roolista, mutta kyse voi kotitöidenkin osalta olla naisten pyrkimyksestä täydellisyyteen ja halusta hoitaa kotityöt itse. Tämä voi johtaa puolisoiden kesken epätasaiseen jakoon kotitöiden teossa ja naisen oman ajan vähyyteen. Ulkopuolista apua kotitöihin ei aina käytetä niissäkään kotitalouksissa, joissa siihen on taloudelliset edellytykset.

Tosiasia kuitenkin on, että vaativissa johtajan tehtävissä ei voi menestyä, jos pyrkii hoitamaan kaiken itse sekä töissä että kotona. Silloin aika ja energia kuluvat rutiinitehtävien hoitamiseen, ja tulevaisuuden suunnittelu ja strategiset pohdinnat jäävät vähemmälle huomiolle. Karkeasti jaoteltuna johtamista on se, että johtaja delegoi operatiiviset tehtävät tiimilleen ja hoitaa itse strategiset tehtävät.

Delegoimiseen voi myös oppia, ja taitoa voi kehittää.

Delegoimiseen voi myös oppia, ja taitoa voi kehittää. Oppimisen kannalta on keskeistä sisäistää, että johtaja ei voi tehdä itse kaikkea, sillä silloin tärkein voi jäädä tekemättä. Delegointi vaatii kykyä organisoida ja priorisoida tehtäviä. Priorisointia voi harjoitella vaikkapa listaamalla työtehtäviä ja valitsemalla listalta ne tehtävät, jotka on välttämätöntä hoitaa itse. Tämän poissulkemisen avulla jäljelle jää tehtäviä, joita voi delegoida työntekijöille.

Delegointi vaatii myös luottamusta alaisiin sekä johtajalta kykyä ohjata oikeat tehtävät oikeille henkilöille. Johtajan on hyvä havahtua siihen, että kiintoisien tehtävien antaminen työntekijöille lisää heidän työmotivaatiotaan sekä mahdollistaa heidän työssä oppimisen ja kehittymisen. Delegointi voi myös saada työntekijät havaitsemaan, että esimies luottaa heihin. Tämä puolestaan voi parantaa työilmapiiriä ja motivaatiota.

Johtajan ei pidä pelätä valtansa menettämistä sen vuoksi, että tehtäviä on delegoitu muille. Johtamiseen kuuluu työntekijöiden työtehtävien etenemisen seuraaminen ja palautteen antaminen. Työntekijät kehittyvät tekemällä vaativia, uusia tehtäviä. Työntekijöiden osaamisen ja motivaation lisääntyessä myös työn tuottavuus tyypillisesti paranee.

Keskuskauppakamarin Naistenpäivän teesit 17 keinoa edistää naisjohtajuutta sisältävät yhteiskunnalle, työnantajille ja naisille suunnattu neuvoja, joiden tavoitteena on saada lisää naisjohtajia. Teesit sisältävät ohjeen Delegoi, sillä johtaja ei voi tehdä kaikkea itse. Kyky delegoida on olennainen osa johtamista. Se on myös keskeinen tekijä johtajan työssä jaksamisessa.

Teksti on julkaistu alunperin Faktassa kesäkuu / 2015.