Myytti pörssijohtajien alati kasvavista palkkioista

Viime aikoina käyty julkinen keskustelu on valitettavasti ollut omiaan antamaan harhaanjohtavan kuvan toimitusjohtajien palkkioiden kehityksestä. Yleinen sävy keskusteluissa on ollut se, että palkkiot olisivat kautta linjan tuntuvasti nousseet. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa.

Keskuskauppakamari julkaisi toukokuussa vuosittaisen palkkioselvityksensä Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä 2015. Selvityksestä käy ilmi, että kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien keskimääräinen kokonaispalkkio on itse asiassa laskenut vuosina 2013–2014. Laskua on tapahtunut lähes 5 prosenttia.

Viime vuosi merkitsi useimmille toimitusjohtajille palkkioiden laskua

Usein esillä olevan ennakkokäsityksen mukaan pörssiyhtiöiden johtajien palkat vain nousevat samalla kun muu työväestö joutuu kiristämään vyötään. Yhteiskuntasopimusta koskevat neuvottelut sekä niiden nostattamat ristiriitaiset tunteet voivat osaltaan lietsoa tämän kaltaiseen vastakkainasetteluun. Keskuskauppakamarin selvitykset kuitenkin osoittavat, että tosiasiat eivät tue myyttiä pörssijohtajien alati kasvavista palkkioista.

Totuus on se, että joillakin pörssiyhtiöiden toimitusjohtajilla palkkiot ovat nousseet ja joillakin laskeneet. Viime vuonna kokonaispalkkiot laskivat useammalla pörssiyhtiön toimitusjohtajalla kuin nousivat. Kaikki pörssiyhtiöt huomioiden toimitusjohtajien keskimääräinen kokonaispalkkio laski viime vuonna aiemmin mainitut lähes 5 prosenttia.

On totta, että joillakin toimitusjohtajilla palkkiot ovat kehittyneet suopeammin kuin palkansaajilla keskimäärin. Kuitenkin suurella osalla toimitusjohtajista palkkioiden suhteellinen kehitys oli viime vuonna selvästi heikompaa kuin palkansaajilla keskimäärin – tarkastellaan sitten kokonaispalkkioita tai kiinteitä vuosipalkkoja. Joissakin yhtiöissä toimitusjohtajan kiinteää vuosipalkkaa on leikattu useilla kymmenillä prosenttiyksiköillä. Tällaisia tapauksia löytyy sekä suurista, keskisuurista että pienistä pörssiyhtiöistä.

 

graafi1_uh_jp

graafi2_uh_jp

graafi3_uh_jp

Toimitusjohtajilla ei ole palkkioautomaattia

Toimitusjohtajat eivät muodosta mitään yhtenäistä palkansaajaryhmää, eivätkä he myöskään nauti automaattisesti kohoavista palkkioista.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkitseminen vaihtelee yhtiöittäin. Keskimääräisen palkkiokehityksen seuraaminen peittää alleen sen, että lukuisissa yhtiöissä johtajat ovat joutuneet viime vuosina tinkimään palkkiotasostaan. Lisäksi monissa pörssiyhtiöissä johtajien palkkaus perustuu suurelta osin tulospalkkaukseen, jolloin palkkioiden toteutuminen on epävarmaa ja edellyttää henkilökohtaisesti asetettujen tavoitteiden ylittämistä.

Listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää, että palkkiojärjestelmät laaditaan siten, että niiden tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Vastakkainasettelun sijaan palkitsemisjärjestelmiä tulisi arvioida sen mukaan, miten niillä onnistutaan siivittämään yhtiöitä menestykseen, josta lopulta hyötyy koko suomalainen yhteiskunta.