Hallituksissa naisjäsenten tausta poikkeaa miesjäsenten taustasta

Keskustelu naisten osuudesta pörssiyhtiöiden hallituksissa rajoittuu usein naisten prosenttiosuuteen tai sen muutoksiin. Tilanteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii kuitenkin lisätietoja erityisesti hallituksen jäsenten taustoista ja sen selvittämistä, eroavatko hallitusten mies- ja naisjäsenten taustat toisistaan.

Hallitusjäseniksi valikoituu ennen kaikkea henkilöitä, joilla on karttunut työkokemusta liiketoimintojen johdossa – usein toimitusjohtajan toimessa. Vastaavasti ns. tukitoimintojen johtotehtävistä ei nousta samassa määrin hallitustehtäviin. Nyt hallitusjäsenistä 70 prosentilla on tausta liiketoimintajohdossa. Kun liiketoimintajohtajien lisäksi lukuun otetaan mukaan talousjohtajataustaiset hallituksen jäsenet, joita on 12 prosenttia hallitusten jäsenistä, luku nousee 82 prosenttiin.

18 % hallituksen jäsenillä muu tausta kuin liiketoiminta- tai talousjohto

Vain 18 prosentilla hallituksen jäsenistä on muu tausta kuin liiketoimintojen johtaminen tai talousjohtajan tehtävät. Lakiasioiden, myynnin, markkinoinnin, viestinnän tai henkilöstöasioiden johtotehtävät ovat pienellä vähemmistöllä hallituksen jäseniä taustaosaamisena, mutta naisilla huomattavasti miehiä useammin.

Puolella – 51 prosentilla hallitusjäsenistä – on nimenomaan toimitusjohtajakokemusta, joko pörssiyhtiöstä tai muusta listaamattomasta yhtiöstä. Erot miesten ja naisten välillä ovat kuitenkin merkittävät.hallitusjäsenten tausta 1

Miehillä useammin toimitusjohtajakokemusta kuin naisilla

Miehistä enemmistöllä, 56 prosentilla, on toimitusjohtajatausta, kun taas naisilla osuus on 34 prosenttia. Toimitusjohtajataustaisten naisten määrä hallituksissa on lisääntynyt lähes 40 prosentilla verrattuna vuoteen 2014.hallitusjäsenten tausta 2

Miesten osalta erityisesti talousjohtajatausta on yleistynyt vuoteen 2014 verrattuna – samoin kuin lakiasioiden johtotehtävät, joiden osuus kokonaisuudesta jää kuitenkin hyvin pieneksi. Naisilla on yhä yliedustus sekä talous- että lakiasiainjohtajataustaisissa hallituksen jäsenissä.

Naisista vain puolella tausta liiketoimintajohdossa

Vaikka toimitusjohtajataustaisten naishallitusjäsenten lukumäärä ja suhteellinen osuus on huomattavasti pienempi kuin miehillä, myös naisten enemmistöllä (54 %) on tausta toimitusjohtajana tai muuten liiketoimintajohdossa. Miehillä luku on kuitenkin huomattavasti korkeampi, 75 prosenttia.hallitusjäsenten tausta 3

Niistä hallitusten jäsenistä, joilla on muu tausta kuin liiketoiminnan johtotehtävät, talousjohdon ja rahoituksen työkokemus nousee selvästi vahvimmin esiin. Vähiten hallitusten jäseniksi on valikoitunut henkilöitä, joilla on tausta lakiasiainjohdossa, henkilöstöjohdossa tai markkinoinnin ja viestinnän johdossa. Juuri näissä tehtävissä naisten suhteellinen osuus on pörssiyhtiöiden johtoryhmätasolla suurin.

Sama näyttäisi koskevan pääpiirteittäin myös hallitusten jäsenten taustaa. Naisten suhteellinen osuus nousee, kun tarkastellaan sitä muutamaa prosenttia kaikista hallituksen jäsenistä, joiden tausta on esimerkiksi lakiasioiden johdossa tai henkilöstöhallinnon johdossa. Tämä tuntuisi viittaavan siihen, että hallituksiin jo nyt nostetaan tukitoiminnoista selvästi enemmän naisia kuin miehiä – kenties yhtiöiden saatavilla ei toistaiseksi ole ollut riittävästi naiskandidaatteja, joilla olisi relevanttia liiketoiminnallista taustaa.

Talous- ja lakiasiainjohtajanaisilla yliedustus hallituksissa

Kiintoisaa on se, että hallituksissa on talous- ja lakiasiainjohtajataustaisia naisia suhteessa enemmän kuin on johtoryhmissä. Talousjohtajista 22 prosenttia on naisia, mutta talousjohtajataustaisista hallituksen jäsenistä 36 prosenttia on naisia. Johtoryhmässä olevista lakiasiainjohtajista 37 prosenttia on naisia, kun sen taustaista hallituksen jäsenistä 70 prosenttia on naisia. Talous- ja lakiasiainjohtajana toimivat naiset ovat siis yliedustettuja hallituksissa. Yliedustus on kuitenkin kaventunut viime vuoteen nähden.

Esimerkiksi lakiasiainjohtajataustaisia miehiä on nyt hallituksissa enemmän kuin aiemmin. Vielä viime vuonna lakiasiainjohtajataustaisista hallituksen jäsenistä peräti 90 prosenttia oli naisia, eli naisilla oli selvä yliedustus tällä taustalla. Tilanne on jonkun verran tasoittunut, sillä miehillä on nyt 30 prosenttia tämän taustan hallituspaikoista viime vuoden 10 prosentin sijaan.

Selvityksessä löytyi vain 17 lakiasiainjohtajataustaista hallituksen jäsentä. Heistä selvä enemmistö on naisia, kun miehiä on 5 ja naisia tällä taustalla 12. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että juristin koulutuksen saaneita olisi niin vähän hallituksissa, vaan tässä luokituksessa ovat mukana vain ne, joiden päätyö on tai pääasiallinen ura on ollut lakiasiainjohtajana toimiminen.

HR-johtaja harvoin hallituksessa

Vielä vähemmän hallituksissa on markkinointi- ja viestintätaustaisia henkilöitä, yhteensä 9. Miehiä heistä on 6 ja naisia 3. Vähiten erittelemistämme taustaluokituksista löytyi henkilöstö- ja hallintojohtajia, yhteensä 5, joista vain 1 on mies.

Ne johtajaroolit, joissa naisia on runsaasti, siis HR-johtajat, viestintä- sekä lakiasiainjohtajat, eivät siis ole erityisen yleisiä taustoja hallituksen jäsenillä. Tämä selittää naisten pienempää osuutta hallituspaikoista.

Hallitusjäsenten taustoja on syytä verrata myös naisten osuuteen johtoryhmien liiketoimintavastuullisista johtajista, joka on siis noin 11 % kaikista liiketoimintajohtajista. Jos uskotaan, että kaikkien hallitusjäsenten taustojen kokonaiskuva heijastelee edes jollain tasolla niitä kompetensseja, joita pörssiyhtiöiden hallituksen jäseniltä keskimäärin odotetaan, ei voida pitää täysin yllättävänä, ettei naisten osuus yhtiöiden hallituksissa kasva enää samaa tahtia kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Seuraavan läpimurron pitäisi tapahtua yhtiöiden toimivassa johdossa, erityisesti liiketoimintajohdossa.

Lue lisää: