Kohti hiilineutraalia strategiaa

Hiilineutraalius on nousemassa yritysstrategian keskeiseksi lähtökohdaksi. Yritykset, jotka etunojassa suuntaavat toimintaansa vähähiilisten palvelujen ja tuotteiden suuntaan, parantavat kilpailukykyään ja luovat edellytyksiä tulevaisuuden kasvulle.

Hiilineutraali bisnes
Edelläkävijäyritysten strategiassa hiilineutraalius on keskeinen tavoite.

Yritysten strategisen suunnittelun ytimessä on tunnistaa tulevaisuuden kehitystrendit ja arvioida niiden vaikutuksia. Ympäristöystävällisyys ja päästövähennykset ovat jo nyt keskeinen osa kestävää liiketoimintaa, ja niiden merkitys vain kasvaa. Tulevaisuudessa talouskasvu perustuu puhtaisiin ja vähähiilisiin ratkaisuihin sekä ekologisesti kestävään liiketoimintaan.

Edelläkävijäyritykset, kuten CLC:n jäsenet, menevät jo nyt pidemmälle: ne kytkevät hiilineutraaliuden tavoittelun yritysstrategiansa ytimeen ja luovat siitä kannattavaa liiketoimintaa. Ne ovat omalla toiminnallaan osoittaneet, miten hiilineutraaliuden tuomat uudet bisnesmahdollisuudet auttavat yritystä luomaan pohjan pitkän tähtäimen vakaalle kasvulle ja olemaan vastuullinen vaikuttaja ja kehittäjä omalla sektorillaan.

Uuden liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi hiilineutraalius yritysstrategian keskeisenä lähtökohtana tuo kilpailukykyetua ja kasvattaa yrityksen brändiarvoa. Keskeiset työkalut näiden saavuttamiseen ovat hiilijalanjälki sekä hiilikädenjälki. Hiilijalanjäljen pienentämisen avulla yritys voi saavuttaa nopeita päästötehokkuussäästöjä, jotka se voi investoida uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Pidemmällä aikavälillä hiilineutraaliuden tavoittelulla vaikutetaan positiivisesti yrityksen hiilikädenjäljen muodostamiseen, mikä vahvistaa yrityksen brändin arvoa luomalla asiakkaille mahdollisuuden alentaa omaa hiilijalanjälkeään. Edelläkävijäyritys voi hyödyntää hiilikädenjälkeä paitsi viestiessään myönteisistä ympäristövaikutuksista myös kehittäessään omaa kestävää strategiaansa.

Yritysten, jotka toimivat globaalisti tai tähtäävät kansainvälisille markkinoille, tulee lisäksi tunnistaa ja huomioida strategiassaan ilmastoriskit ja niiden vaikutukset liiketoiminnalle. Ilmastoriskillä tarkoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia yritysten liiketoimintaympäristöön globaalisti. Tällaisia suoria vaikutuksia tuovat muun muassa sääolosuhteet, tulvat sekä raaka-aineiden saatavuus.

Miten siis lähteä kohti hiilineutraalia strategiaa? Analysoi toimintasi nykytila, kartoita markkinoidesi tulevaisuus, suojaudu ilmastoriskeiltä ja löydä omat hiilineutraaliuden mahdollisuutesi. Luo tulevaisuuden visiosi, tunnista muutostarpeesi ja tee konkreettinen suunnitelma.

Hiilineutraaliuden tavoittelussa kysymys on kokonaisvaltaisesta muuntautumisesta, joka edellyttää strategialta sekä lyhyitä voittoja että pitkäjänteisyyttä. Se tarkoittaa myös uusia toimintamalleja, aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tämä on ainoa tapa tehdä tulosta tulevaisuudessakin.

Kevään 2016 aikana Sitra julkaisee yhteistyössä Kauppakamarin kanssa vielä kolme artikkelia, jotka käsittelevät yrityksen muutosta kohti hiilineutraaliutta. Huhtikuun artikkelin aiheena on johtaminen.

Lisätietoja:

Mira Salmi, Jaana Pelkonen ja Hanna-Leena Ottelin
Sitran Hiilineutraali teollisuus -tiimi