Päivitetty asialuettelo hyvän hallinnoinnin kehittämiseksi listaamattomissa yrityksissä

Keskuskauppakamari edistää hyvän hallinnoinnin (Corporate Governance) periaatteiden juurtumista myös listaamattomiin yhtiöihin. Keskuskauppakamari on tänään 7.4.2016 julkaissut päivitetyn version Asialuettelosta listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi. Päivityksessä on pyritty huomioimaan entistä paremmin pk-yritysten tarpeet sekä nostettu esille uusia ajankohtaisia asioita, kuten yritysten yhteiskuntavastuu ja tietoturva osana riskienhallintaa.

asialuetteloKeskuskauppakamarin hallitus on antanut vuonna 2006 kannanoton listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi. Suurimpien listaamattomien yhtiöiden tulee kannanoton mukaan noudattaa soveltuvin osin listayhtiöille annettua suositusta hyvästä hallinnoinnista. Kannanottoon sisältyy asialuettelo listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi. Asialuettelo on nyt päivitetty.

“Päivityksessä olennaisinta on ollut nostaa esille asioita, jotka helposti jäävät vähemmälle huomiolle pk-yrityksen arjessa, mutta jotka ovat yrityksen sujuvan toiminnan kannalta olennaisia. Näitä kysymyksiä ovat ovat esimerkiksi tietoturva-asiat osana riskienhallintaa ja yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat”, kertoo asialuettelon päivityksestä vastannut Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanainen.

Asialuettelo on vapaaehtoinen apuväline hyvän hallinnointitavan noudattamiseen

Asialuettelolla tuetaan hallinnoinnin kehittämisessä niitä listaamattomia yrityksiä, joiden noudatettavaksi listayhtiöiden suositus on liian raskas, mutta jotka haluavat aktiivisesti kehittää toimintojaan hyvän hallinnointitavan mukaisesti. Asialuettelon noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Asialuettelo ei velvoita yhtiöitä mihinkään tiettyyn toimintaan tai rakenteeseen eikä yhtiöiden myöskään tarvitse perustella hallinnointiaan koskevia ratkaisuja julkisesti. Asialuettelon käyttöönotolle ei ole asetettu voimaantuloaikaa, vaan yhtiöt voivat hyödyntää luetteloa omien tarpeidensa mukaisesti.

Tehokas hallinto auttaa yritystä keskittymään sen ydintehtävään.

“Tarkoituksena on ennen kaikkea sujuvoittaa yritysten hallintoa, ei lisätä byrokratiaa, sekä täydentää yrityksellä mahdollisesti käytössään olevia muita sisäisiä hyvän liiketavan periaatteita (Code of Conduct). Ajatuksena on, että tehokas hallinto auttaa yritystä keskittymään sen ydintehtävään. Tehokkaan hallinnon avulla voidaan myös parantaa tiedonkulkua, joka helpottaa asioiden hoitamista ja lisää luottamusta suhteessa sidosryhmiin. Hyvä hallinnointi vaikuttaa myös yrityksen uskottavuuteen ja rahoituksen saantiin. Se voi lisätä kiinnostusta yrityksen osakeomistukseen ja hallituspaikkoihin”, jatkaa Horttanainen.

Asialuettelo on jaettu osioihin, jotka käsittelevät yhtiökokousta, hallitusta, toimitusjohtajaa, palkitsemisjärjestelmiä, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, tilintarkastusta, yhtiöjärjestystä, osakassopimusta, lunastus- ja suostumuslausekkeita sekä tiedottamista. Lisäksi asialuettelo sisältää osion yritysten yhteiskuntavastuusta sekä perheyrityksille tarkoitetun osion sukupolvenvaihdoksista ja omistajaneuvostoista.

Jokaisessa osiossa on yleiskuvauksen jälkeen joukko kysymyksiä, joiden avulla yhtiöt voivat pohtia, onko kyseisiin asioihin kiinnitetty riittävästi huomiota yhtiössä ja onko sen tarpeellista kehittää järjestelmiään. Kysymysten jälkeen asiaa perustellaan tarkemmin.

Asialuettelo on laadittu ensisijaisesti osakeyhtiömuotoisia yhtiöitä ajatellen, mutta sen periaatteita voi soveltaa myös muihin yrityksiin.

Suurimpien listaamattomien yhtiöiden voi olla luontevampaa noudattaa asialuettelon sijasta Arvopaperimarkkinayhdistyksen pörssiyhtiöille antamaa Hallinnointikoodia siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioiden mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti (www.cgfinland.fi).