Verkkokauppa.comin apurahamainokset hyvän tavan vastaisia

Verkkokauppa.com on kehottanut kuluttajia verkkosivuillaan, ulkomainoksissaan  ja muussa markkinoinnissaan rahoittamaan ostoksensa “apurahaksi” nimeämällään kuluttajaluotolla. Mainonnan eettisen neuvoston lausunnon mukaan menettely on hyvän tavan vastainen.  

Verkkokauppa.com on käyttänyt ilmaisuja ”Apuraha”, “Myönnämme apurahaa” ja ”Apuraha-osamaksu” markkinoidessaan kuluttajaluottoa, jonka todellinen vuosikorko on jopa 35 prosenttia. Mainostaja on käyttänyt myös ilmaisua ”Hae apurahaa pelaamiseen”.

Mainonnassa sanojen käyttäminen niiden vakiintuneesta merkityssisällöstä poikkeavalla tavalla ei lähtökohtaisesti ole hyvän tavan vastaista. Verkkokauppa.com on kuitenkin käyttänyt apuraha-sanaa mainoksissaan huomiota herättävällä tavalla mainoksen otsikoissa ja isokokoisissa ulkomainosjulisteissa.

“Tällainen on omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä mainostettavasta rahoitustuotteesta etenkin, kun apuraha-sanaan sen vakiintuneessa merkityksessä liittyy lähes yksinomaan positiivisia mielikuvia”, toteaa mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Paula Paloranta.

Mainonnan eettinen neuvosto varasi mainostajalle mahdollisuuden lausua asiassa, mutta verkkokauppa.com ei antanut pyydettyä lausumaa.

Rahoituspalveluja markkinoitaessa noudatettava erityistä varovaisuutta

Markkinoinnin hyvän tavan mukaisuutta arvioitaessa huomioon on otettava muun muassa se, minkä tyyppisiä tuotteita markkinoidaan. Kuluttajaluoton markkinoinnille asetetaan keskimääräistä tiukemmat kriteerit.

“Luotonantaja tai luotonvälittäjä ei saa markkinoida siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti. Luoton myöntämistä ei myöskään saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona muita kulutushyödykkeitä markkinoitaessa”, Paloranta kommentoi.

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, ettei markkinoinnissa tule pyrkiä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta. Erityisesti rahoituspalvelujen markkinoinnin tulee olla ymmärrettävää ja selkeää. Neuvosto toteaa myös, että peliriippuvuus on monille ongelma. Mainostajan ei tule pyrkiä hyötymään kuluttajan riippuvuuksista kuluttajaluottoa markkinoidessaan.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainostaja on menetellyt Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 3 artiklojen vastaisesti.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla ja siinä on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

Artiklan 3 mukaan markkinointi tulee laatia siten, ettei kuluttajien luottamusta markkinointiin väärinkäytetä. Olennaiset seikat, joiden voidaan olettaa vaikuttavan kuluttajan päätöksentekoon, tulee antaa kuluttajalle siten ja sellaisena ajankohtana, että kuluttaja voi ottaa ne huomioon.

Lue lausunto: Apurahan käyttäminen korkeakorkoista kuluttajaluottoa mainostettaessa 

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Yritys voi pyytää neuvostolta luottamuksellista ennakkolausuntoa siitä, onko suunniteltu mainos hyvän tavan mukainen. Mainonnan neuvottelukunta rahoittaa neuvoston toimintaa.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta ratkoo markkinoinnin B-to-B-kiistoja. Lautakunta lausuu siitä, onko yritys menetellyt hyvän liiketavan mukaisesti. Myös liiketapalautakunnalta voi pyytää ennakkolausuntoa.