AKA – puolueetonta ja asiantuntevaa apua kiinteistöjen arvonmääritykseen

Yrityksen varallisuuteen sisältyy usein sisältyy kiinteistöomaisuutta – tuotantohalleja, toimistorakennuksia, vuokramaata tai jopa metsä- ja peltomaata. Toisinaan tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa näkemystä kiinteistön arvosta.

Raisa Harju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarve kiinteistöjen arvon määritykselle voi tulla eteen esimerkiksi, kun hankitaan uutta toimitilaa, tehdään yritysjärjestelyjä tai kun tietoja tarvitaan kirjanpitoon.

Kun arvio kiinteistöjen arvosta menee ulkopuoliselle, arvonmäärityksen perusteluilla on olennainen merkitys.
Silloin on hyvä pitää mielessä Keskuskauppakamarin auktorisoimat kiinteistöarvioijat (AKA).

Vaativa auktorisointikoe osaamisen mittarina
Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on arviointialan ammattilainen, usein itsenäinen yrittäjä. Hänen tehtävänsä on antaa puolueeton ja perusteltu näkemys asunnon tai kiinteistön arvosta.

AKA-arvioijien ammattitaito on mitattu auktorisointikokeella, johon pääsy edellyttää sekä kokemusta käytännön arviointityöstä että arviointialaan jollain tavoin liittyvää tutkintoa. Koe mittaa arviointiosaamista sekä arviointialan lainsäädännön, kansainvälisen arviointistandardin ja arviointijärjestelmän
tuntemusta monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti.

AKA-arvioijien on noudatettava Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan
sääntöjä ja lautakunnan antamia määräyksiä, hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia (IVS).

Milloin käyttää auktorisoitua arvioijaa?

Tyypillisesti AKA-arvioijaa käytetään silloin, kun kiinteistön arviointi vaatii erityistä asiantuntemusta esimerkiksi
markkinatilanteen haastavuuden tai kiinteistön erityispiirteiden vuoksi. Samoin AKA-arvioijan käyttö on yleistä silloin, kun arvioijan puolueettomuus ja riittävät perustelut arviolle ovat tilaajan näkökulmasta tärkeitä asioita.

Yritysomaisuuden riittävän läpinäkyvä ja huolellisesti tehty arviointi puolustaa hyvin paikkaansa. Esimerkiksi uusia tuotantotiloja hankittaessa on erityisen tärkeää se, että hankittavan kiinteistöomaisuuden arvo on määritetty kestävin perustein ja senhetkiseen markkinatilanteeseen nähden järkevällä tavalla.

Asiansa osaava arvioija toimii tosiasioiden pohjalta eikä perusta arvioitaan spekulaatioon. Asianmukaisen arviolausunnon antamiseksi työssä tarvitaan paljon tausta-aineistoa ja asiantuntemusta.
Arvion lopputulos ilmaistaan arviokirjassa, josta ilmenevät myös arvioinnin perusteet.
AKAt perivät toiminnastaan palkkion, joka määräytyy työn määrän, vaativuuden ja tehtävän suorittajan osaamisen perusteella. Kohteen arvo ei vaikuta palkkion suuruuteen. Kirjallinen arviokirja
maksaa suullista arviointia enemmän, mutta todennäköisesti arviokirja kertoo kohteestakin enemmän kuin suullinen arvio.

Valvottu järjestelmä

AKA-kiinteistöarvioijien auktorisointi perustuu alan itsesääntelyyn. Järjestelmä takaa arvion tilaajan näkökulmasta sen, että auktorisoitu kiinteistöarvioija on suorittanut ammattitaidon mittaavan
pätevyyskokeen ja sitoutunut noudattamaan hyvää kiinteistöarviointitapaa ja kiinteistöarviointilautakunnan
sääntöjä sekä kansainvälistä arviointistandardia.

Näiden noudattamista valvotaan. Kiinteistönarviointilautakunta valvoo auktorisoituja kiinteistöarvioijia kolmella
tavalla. Vuosivalvonnan kautta pyritään pitämään huolta siitä, että ammattitaito arvioitsijana säilyy. Arviokirjojen laatuvalvonta puolestaan toteutetaan omavalvonnan kautta. Lisäksi auktorisoidun
kiinteistöarvioijan tässä ominaisuudessa tekemästä työstä voi tehdä määräajassa valituksen kiinteistöarviointilautakunnan valvontajaostolle.

Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta kiinteistöarviointi välittömästi koskee. Valituksen seurauksena valvontajaosto voi määrätä arvioijalle muistutuksen, varoituksen tai peruuttaa arvioijan
auktorisoinnin määräajaksi tai lopullisesti. Valvontajaoston päätöksestä voi valittaa kiinteistöarviointilautakunnalle.

Lisätietoja:
Tietoa kiinteistöarvioinnista sekä AKAarvioijien
yhteystiedot www.kauppakamari.fi/kiinteistoarviointi

 

Artikkeli on alun perin julkaistu Yrittäjäinfossa 5/2016