Naisjohtajien esikuvat – vähän hyödynnetty mahdollisuus

Esikuvien puute haastaa naisjohtajien johtajaidentiteetin rakentamista ja urakehitystä lasikaton läpi organisaatioiden korkeimpiin johtotehtäviin. Esikuvat voivat kuitenkin parhaimmillaan edesauttaa sukupuolten välisen tasa-arvon rakentumista työelämässä. On aika hyödyntää esikuvanäkökulmaa tietoisesti matkalla kohti tasa-arvoisempaa johtajakenttää.

colourbox

Naiset ovat edelleen aliedustettuina organisaatioiden ylimmissä johtotehtävissä. Vaikka Suomessa esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä keskimäärin 25 prosenttia on naisia (mikä on ilman kiintiötä EU:n huipputasoa!), viime vuosina tapahtunut positiivinen kehitys naisten urakehityksen osalta on hidastumassa.

Koska huippunaisjohtajia on verrattain vähän, ei sosiaalinen ympäristö tarjoa riittävästi virikkeitä esikuvalliseen naisjohtajuuteen varsinkaan nuorille, uraa aloittaville naisille. Tämä luo haasteen sukupuolten välisen tasa-arvon rakentumiselle tulevaisuuden työelämässä.

Esikuvat rakentamassa johtajuutta

Esikuvat ovat tuoreen tutkimukseni mukaan merkityksellisiä läpi naisjohtajien elämänkaaren. Jo lapsuudessa voidaan kylvää johtajaidentiteetin siemeniä. Vanhemmat ja kasvatusinstituutiot ovat vastuussa tyttöjen asennekasvatuksesta, antaen esikuvia naiseuden arvostuksesta ja ahkerasta työskentelystä.

Nuorten, uraa aloittavien naisten urakehityksen kannalta elinkeinoelämän tuki on puolestaan tärkeää. Sosiaalisen ympäristön virikkeet johtajuuteen voivat olla ratkaisevia. Naisten johtajaidentiteetin rakentumista voidaan jo varhaisessa vaiheessa tukea aktiivisesti tuomalla esiin monipuolisesti erilaisia johtajaesikuvia.

Tulevaisuuden työelämän kannalta on valtava mahdollisuus, kun yhä useampi nainen kokee johtamisen olevan vetovoimainen tulevaisuuden uravaihtoehto.

Esimerkiksi kauppakamareiden ja Nuorkauppakamareiden yhteinen Tuhat Nuorta Johtajaa -projekti  on mainio esimerkki esikuvien voimasta ja sen valjastamisesta elinkeinoelämää palvelevaksi resurssiksi.

Organisaatioiden tulisikin jatkossa satsata entistä enemmän tietoiseen esikuvien esilletuontiin, esimerkiksi osana työnantajamielikuvastrategiaa.

Esikuvat haastavat johtajuuden pohdintaan

Esikuvanäkökulma tarjoaa virikkeitä johtajuustyöhön myös jo urallaan edenneelle johtajalle.

Johtajuutta haastavat tänä päivänä nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt. Ydinminuutensa määrittämällä johtajat voivat paremmin hallita jatkuvan muutoksen tilaa.

Omia esikuviaan tarkastelemalla johtajille mahdollistuu tutkimusmatka minuuteensa ja johtajuuteensa: mistä minä inspiroidun? Keiden asettamien arvojen, periaatteiden ja toimintatapojen kokoelmaa toteutan omassa työssäni ja keiden asettamaa esimerkkiä tietoisesti pyrin välttämään?

Niin ikään on paikallaan pohtia, millaista johtajaesikuvaa haluaa nuoremmille sukupolville tarjota.

Reflektointi ja tietoinen minuus, mistä minä rakennun, edesauttaa autenttisen johtajaidentiteetin muodostumista. Mitä enemmän autenttisia naisjohtajia työskentelee huippujohdossa, sitä mahdollisemmalta meistä nuorista, uraa aloittavista naisista, tuntuu, että mekin voimme rikkoa lasikattoja (tai löytää reitin lasilabyrintissä). Että saamme olla tulevaisuuden johtajia omina itsenämme.

Tulevaisuuden työelämän kannalta on valtava mahdollisuus, kun yhä useampi nainen kokee johtamisen olevan vetovoimainen tulevaisuuden uravaihtoehto.

kuva ella parviainen

Ella Parviainen

Kirjoittaja on pian valmistuva kasvatustieteiden maisteri, työelämän ilmiöiden utelias tarkastelija. Teksti pohjautuu hänen Lapin yliopistossa tekemäänsä pro gradu -tutkielmaan. Tutkielma on julkaistu sähköisesti.