Suojaa yrityksesi liikesalaisuudet!

Yritysten innovaatioiden suojaaminen on tärkeää onnistuneelle liiketoiminnalle. Eri aineettomien oikeuksien tunnistaminen ja suojaaminen tulee olla yrityksissä jatkuvaa käytännön toimintaa. Erilaisten suojamuotojen hallinta korostuu samalla, kun tuote- ja palvelukehitys digitalisaation myötä nopeutuu. Liikesalaisuuksien suojaaminen on yksi keskeisistä aineettomien oikeuksien suojauskeinoista.

EU:n teollisoikeuksien virasto on julkaissut kesällä tutkimuksen, jossa kartoitettiin liikesalaisuuksien ja patenttien käyttöä innovaatioiden suojamuotoina saksalaisissa yrityksissä. Tutkimuksessa kiinnitetiin huomiota patentoinnin ja salassapidon vuorovaikutukseen ja valitun suojausstrategian tehoon yrityksen ja yksittäisen innovaation osalta. Yksi tutkimuksen keskeisistä havainnoista on, että yritykset käyttävät patentointia todennäköisemmin silloin, kun innovatiivinen tuote on fyysinen tavara, ei niinkään palvelujen osalta. Olennaisen tiedon suojaaminen liikesalaisuutena taas liittyi todennäköisemmin prosesseja ja palveluja koskeviin innovaatioihin.

Suomesta ei ole tehty vastaavaa tutkimusta. Yleisesti ottaen suomalaisyritykset patentoivat keksintöjä kuitenkin asukaslukuun suhteutettuna paljon, mutta myös liikesalaisuuksien suojaaminen mielletään tärkeäksi. Usein nämä suojamuodot kulkevat yrityksen IPR-strategiassa käsi kädessä.

Miten liikesalaisuuksien suoja eroaa keksinnön patentoinnista?

Liikesalaisuuden suoja ja patentti ovat kuin kolikon kääntöpuolia: ne toimivat vastakkaisilla tavoilla, mutta täydentävät hyvässä IPR:ien suojausstrategiassa toisiaan. Liikesalaisuuksien suoja perustuu olennaisen tiedon salassapitoon. Käytännössä keskeisiä instrumentteja ovat olennaisen tiedon salaamisen ohella salassapitosopimukset, joita tehdään niin liike- kuin yhteistyökumppanien mutta myös omien työntekijöiden kanssa.

Patentoitaessa taas yritykselle olennainen ja tärkeä keksintö sekä siihen liittyvä tieto päinvastoin julkistetaan patentin hakemisen yhteydessä ja vastineeksi yritys saa patentin myöntämisen kautta yksinoikeuden keksinnön hyväksikäyttöön lain määrittämäksi ajaksi. Aika on yleensä 20 vuotta.

Liikesalaisuuksien suojaa koskevat säännöt muutoksessa

Liikesalaisuuksien suojasta on annettu EU-direktiivi vuoden 2016 kesäkuussa, jonka pohjalta Suomessa odotetaan ensi kuussa luonnosta uudeksi liikesalaisuuksia koskevaksi erillislaiksi. Direktiivin kansallista voimaansaattamista valmistelevan työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2017. Tällä hetkellä liikesalaisuuksien suojaa koskeva lainsäädäntö vaihtelee Euroopassa maittain. Suomessa säännökset ovat hajautuneet eri lakeihin, joita ovat sopimatonta toimintaa elinkeinotoiminnassa koskeva laki, työsopimuslaki, rikoslaki ja julkisuuslaki. EU:n direktiivin tavoitteena on luoda liikesalaisuuksille yhtenäisemmät siviilioikeudelliset oikeussuojakeinot yhteisöalueella.

Tuotteiden ja palveluiden oikeanlainen ja oikea-aikainen suojaaminen on olennaista yrityksen menestymisen kannalta. Etenkin uusien ja pienten yritysten sekä erityisesti start-upien on elintärkeää muistaa suojata liikesalaisuutensa. Kerrotaan, että eräs suomalainen toimija oli Slushin jälkimainingeissa lähettänyt potentiaaliselle kiinalaiselle rahoittajalle sähköpostin liitetiedostona yrityksen keskeisiä liikesalaisuuksia ilman asianmukaista salassapitosopimusta. Sinisilmäisyys voi valitettavan helposti koitua nuoren yrityksen kohtaloksi.

Näin huolehdit yrityksesi liikesalaisuuksista:

  • Yrityksen liikesalaisuuksien suojaaminen edellyttää niiden tunnistamista. Mieti, tulisiko salassa pidettävä aineisto merkitä sellaiseksi. Dokumentoi ja luokittele liikesalaisuuksia koskeva aineisto salassapitotarpeen mukaisesti.
  • Harkitse kenelle luovutat yrityksen liikesalaisuuksia. Tee aina ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa salassapitosopimus, ennen kuin kerrot yrityksesi liikesalaisuuksista tai luovutat niitä sisältäviä tiedostoja.
  • Tee salassapitositoumus uusien työntekijöidesi kanssa. Huomioi omaa yritystä koskeva salassapitovelvoite sitouttamalla omat työntekijät siihen. Tiettyjen projektitehtävien yhteydessä voi olla tarpeen laatia erillinen salassapitosopimus myös oman työntekijän kanssa.
  • Käy säännöllisesti läpi yrityksen erilaiset sopimukset ja tarkista ne salassapidon näkökulmasta.
  • Säilytä yhteistyökumppanilta vastaanotettu ja salassa pidettävä aineisto niin, että se on tarvittaessa palautettavissa luovuttajalle tai hävitettävissä.
  • Tee yritykseesi liikesalaisuuksia koskevat ohjeet. Seuraa ja valvo niiden noudattamista. Yrityksen kannattaa auditoida säännöllisin väliajoin oma toimintatapa liikesalaisuuksien suhteen. Tähän liittyy myös yrityksen toimitilojen turvallisuus, koskipa se lukitusta, kulunvalvontaa tai vartiointia.
  • Puutu yritykseesi kohdistuvaan loukkaukseen heti!

Jos haluat tietää lisää tulossa olevasta liikesalaisuuslaista, tervetuloa Keskuskauppakamarin IPR-tilaisuuteen 1.11.2017. Ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnissä.