IPR:t ovat olennainen osa suomen kilpailukykyä

Keskuskauppakamarin hallitusohjelmatavoitteet

1. Uusi Suomen IPR-Strategia

Tavoitteena on kansallisen kilpailukyvyn parantaminen IPR:ien avulla. IPR:illä tarkoitetaan aineettomia oikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, mallisuojaa ja liikesalaisuuksia. Niiden avulla voidaan suojata ja puolustaa tehokkaasti suomalaisia innovaatioita sekä tuotteita ja palveluita. Jotta tämä toteutuisi, Suomi tarvitsee pitkän aikavälin kansallisen suunnitelman ja selkeät, mitattavat tavoitteet IPR:ien hyödyntämiseen. Työ toteutettaisiin aiempien strategioiden hyvää pohjatyötä hyödyntäen täydentämällä ja voimaan saattamalla vielä toteutumattomia hankkeita.

Ratkaisu

  • Ehdotamme aineettomien oikeuksien strategian laatimista vuosille 2019–2022.

2. Tietoisuutta IPR-ansioista tulee kasvattaa lisäämällä koulutusta

Suomalaiset yritykset tarvitsevat jatkuvasti lisää tietoa ja koulutusta IPR:stä, joka huomioi monimutkaistuvan kansainvälisen toimintaympäristön ja pyrkii auttamaan suomalaisia toimijoita pärjäämään muuttuvassa maailmassa. Jo toimivien ja start up-yritysten tietoisuuden tasoa ja osaamista tulee parantaa sekä lisä- että täydennyskoulutuksen avulla. Erityisesti voimavaroja tulee kohdentaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Huomiota tulee kiinnittää siihen, että IPR-koulutusta olisi tarjolla eri oppilaitoksissa eri näkökulmista, niin tekniikkaan, talouteen kuin oikeudellisiin asioihin liittyen. Erityisesti opetusta IPR:ien kaupallistamisessa tulisi olla tarjolla opintojen ammattiin valmistavassa vaiheessa.

Ratkaisu

  • Ehdotamme tiedotuksen ja koulutuksen suuntaamista pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi ehdotamme, että IPR:ien perusteiden tulisi olla pakollisia opiskelijoille niin ammattikorkeakouluissa, korkeakouluissa kuin yliopistoissa.

3. Resurssien takaaminen IPR:iä koskevaan lainvalmisteluun, jotta lainsäädäntöympäristö pysyy kilpailukykyisenä

Innovaatioiden menestyksekäs hyödyntäminen edellyttää, että niiden suojaamiseen liittyvä lainsäädäntö on kunnossa ja ajan tasalla. Suomalaiset yritykset tarvitsevat IPR:in osalta luotettavan lainsäädäntöympäristön pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa.

Kun Suomi on markkina-alueena pieni, tulee kotimaisen IPR-lainsäädännön tukea vientitoimintaa. Tämä edellyttää virkamieskunnan osallistumista aktiivisesti EU-tason lainvalmistelutyöhön. Asia on erityisen ajankohtainen ottaen huomioon Suomen alkavan puheenjohtajuuskauden.

Kuluvan vuoden aikana työ- ja elinkeinoministeriössä IPR-asiat on siirretty uudelle
osastolle ja samalla niihin liittyvää lainsäädäntötyötä tekevien työntekijöiden määrä on vähentynyt. Ottaen huomioon IPR:ien moninaisuuden ja jopa monimutkaisuuden, resursseja tulee lisätä eikä vähentää. Tämä voidaan korjata työntekijöitä lisäämällä tai käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi selvitysten tai lakiluonnosten laatimisessa.

Ratkaisu

  • Ehdotamme kahden IPR-osaajan palkkaamista työ- ja elinkeinoministeriöön.

4. IPR-tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksu kohtuulliseksi

IPR-tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksuja tulee alentaa. Tällä hetkellä maksu on 2000 euroa, mikä on erityisen kohtuuton hallinnollisten valitusasioiden osalta. Korkea oikeudenkäyntimaksu estää oikeuteen pääsemistä. Kohtuullinen maksu IPR-asioissa tulisi olla 250 euroa, joka vastaa muita oikeudenkäyntimaksuja.

Ratkaisu

  • Ehdotamme, että IPR-tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksu alennetaan kohtuulliselle tasolle.

5. Muita IPR-hankkeita

Selvitetään lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa koskeva muutostarve, sillä laki jäi tyngäksi, kun liikesalaisuuslaki tuli voimaan. Selvitetään mallioikeuden uudistamistarve. Asian on ajankohtainen, sillä EU:ssa pohditaan 3d-tulostuksen edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia, mistä kannanottoa odotetaan kuluvana syksynä.

Selvennetään lainsäädäntöä työsuhteessa luotujen teosten tekijänoikeuden osalta. Kehitetään IPR:iin liittyvän taloudellisen tiedon tilastointia, esimerkiksi patenttien, tavaramerkkien ja liikesalaisuuksien hyödyntämisestä yritysten ja koko kansantalouden näkökulmasta.