AKA ja KHK

AKA ja KHK

AKA-kokeella ja KHK-kiinteistönarvioitsijakokeella mitataan kiinteistöarvioijan ammattitaito. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta järjestää kokeet kerran vuodessa.

AKA-kokeen hyväksytysti suorittaneilla on oikeus käyttää nimikettä AKA, auktorisoitu kiinteistöarvioija.

KHK-koe on kiinteistörahastolain (1173/1997) 18 a §:ssä tarkoitettu kiinteistönarvioitsijakoe, joka on sama kuin yleisauktorisoitu AKA-koe. KHK-kokeen hyväksytysti suorittaneella henkilöllä on oikeus käyttää nimikettä KHK, Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija.

Seuraava AKA/KHK-koe

 • Vuoden 2019 AKA-koe järjestetään 4.5.2019
 • Kokeen hakuaika 7.1.2019 – 4.2.2019. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 4.2.2019 klo 16.15. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon
 • Koemaksu on 290 euroa, josta lähetetään lasku kokeeseen hyväksytyille

Kokeeseen osallistuminen 

Haku- ja hyväksymisprosessi

 • Auktorisoinnin edellytykset on määritelty kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 23 §:ssä ja kiinteistönarvioitsijaksi hakeutuvan edellytykset on määritelty sääntöjen 10 §:ssä.
 • Kiinteistönarvointilautakunnan auktorisointijaosto hyväksyy AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeeseen osallistujat kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemukseen on liitettävä:
  – konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote (saa Oikeusrekisterikeskuksesta)
  – liiketoimintakieltorekisteriote (saa Oikeusrekisterikeskuksesta)
  – tutkintotodistusten jäljennökset
  – työtodistusten jäljennökset.
 • AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeeseen hakijoille ilmoitetaan sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä kokeeseen osallistumiseen. Mikäli henkilö, jota ei ole hyväksytty kokeeseen, haluaa valittaa tästä auktorisointijaoston päätöksestä, on valitus tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Valitus osoitetaan kiinteistönarviointilautakunnalle. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on esitettävä perustelut jaoston päätöksen muuttamiseksi.
 • Kiinteistönarvioitsijakokeen osalta saa kiinteistönarvointilautakunnan koetta koskevaan päätökseen hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
 • Henkilö, jonka koesuoritus on hylätty, voi hakea auktorisointijaoston tekemään päätökseen muutosta kiinteistönarviointilautakunnalta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Valituksessa on esitettävä miltä osin, miten ja millä perusteella päätöstä olisi oikaistava.
 • Kiinteistönarvioitsijakokeen osalta saa kiinteistönarviointilautakunnan koetta koskevaan päätökseen hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja:

lakimies Raisa Harju, 09 4242 6214
lakiasiain assistentti Mari Virta, 09 4242 6262
sähköpostitse etunimi.sukunimi@chamber.fi.