AKA ja KHK

AKA-kokeella ja KHK-kiinteistönarvioitsijakokeella mitataan kiinteistöarvioijan ammattitaito. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta järjestää kokeet kerran vuodessa.

AKA-kokeen hyväksytysti suorittaneilla on oikeus käyttää nimikettä AKA, auktorisoitu kiinteistöarvioija.

KHK-koe on kiinteistörahastolain (1173/1997) 18 a §:ssä tarkoitettu kiinteistönarvioitsijakoe, joka on sama kuin yleisauktorisoitu AKA-koe. KHK-kokeen hyväksytysti suorittaneella henkilöllä on oikeus käyttää nimikettä KHK, Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija.

Seuraava AKA/KHK-koe

 • Vuoden 2017 kokeen hakuaika alkaa 9.1.2017 ja päättyy 8.2.2017 klo 16.15. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon
 • Koe järjestetään 22.4.2017
 • Koemaksu on 285 euroa, josta lähetetään lasku kokeeseen hyväksytyille
 • Tarkempia tietoja kokeesta saa ohjeesta: koeohje_2017

Kokeeseen osallistuminen (lomake ja luettelot päivittyvät vuoden 2017  osalta myöhemmin)

Haku- ja hyväksymisprosessi

 • Auktorisoinnin edellytykset on määritelty kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 23 §:ssä ja kiinteistönarvioitsijaksi hakeutuvan edellytykset on määritelty sääntöjen 10 §:ssä.
 • Kiinteistönarvointilautakunnan auktorisointijaosto hyväksyy AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeeseen osallistujat kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemukseen on liitettävä:
  – konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote (saa Oikeusrekisterikeskuksesta)
  – liiketoimintakieltorekisteriote (saa Oikeusrekisterikeskuksesta)
  – tutkintotodistusten jäljennökset
  – työtodistusten jäljennökset.
 • AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeeseen hakijoille ilmoitetaan sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä kokeeseen osallistumiseen. Mikäli henkilö, jota ei ole hyväksytty kokeeseen, haluaa valittaa tästä auktorisointijaoston päätöksestä, on valitus tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Valitus osoitetaan kiinteistönarviointilautakunnalle. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on esitettävä perustelut jaoston päätöksen muuttamiseksi.
 • Kiinteistönarvioitsijakokeen osalta saa kiinteistönarvointilautakunnan koetta koskevaan päätökseen hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
 • Henkilö, jonka koesuoritus on hylätty, voi hakea auktorisointijaoston tekemään päätökseen muutosta kiinteistönarviointilautakunnalta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Valituksessa on esitettävä miltä osin, miten ja millä perusteella päätöstä olisi oikaistava.
 • Kiinteistönarvioitsijakokeen osalta saa kiinteistönarviointilautakunnan koetta koskevaan päätökseen hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja:

lakimies Raisa Harju, 09 4242 6214
lakiasiain assistentti Mari Virta, 09 4242 6262
sähköpostitse etunimi.sukunimi@chamber.fi.