OBA-jaosto ja säännöt

OBA-jaosto on toiminut mainonnan eettisen neuvoston yhteydessä vuodesta 2014 alkaen. Lisätietoa jaoston roolista täällä.

Säännöt

1. OBA-jaoston tehtävä

OBA-jaosto käsittelee selainkäyttöön perustuvan mainonnan kohdentamiseen liittyviä kuluttajavalituksia. OBA-jaosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjen D-lukua (Markkinointi digitaalisessa interaktiivisessa mediassa).

OBA-jaoston tehtävänä ei ole opastaa asiakkaita selainkäyttöön perustuvaa verkkomainontaa koskevissa asioissa.

2. OBA-jaoston kokoonpano ja toimikausi
Mainonnan eettisen neuvoston jäsenet ovat OBA-jaoston jäseniä. OBA-jaoston puheenjohtajana toimii mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

OBA-jaoston toimikausi on kolme vuotta ja se on sama kuin mainonnan eettisen neuvoston toimikausi.

3. Päätösvaltaisuus ja äänestäminen
OBA-jaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä.

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

4. Puheenjohtajan ja jäsenten esteellisyys
OBA-jaoston jäsen ei saa osallistua valitusasiaan, joka koskee yritystä, jonka palveluksessa hän on. Muutoin jäsenen esteellisyyteen sovelletaan oikeudenkäymiskaaren määräyksiä tuomarin esteellisyydestä soveltuvin osin.

5. OBA-jaoston sihteeri
Keskuskauppakamari nimeää OBA-jaostolle sihteerin. Sihteerin tulee olla lakimies, jolla on riittävä kokemus ja kielitaito.

6. Pöytäkirja
OBA-jaoston kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat, äänestykset ja päätökset. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

7. Valituksen tutkimatta jättäminen
Jos on ilmeistä, ettei OBA-jaosto ole toimivaltainen käsittelemään valitusta, asia on jätettävä tutkimatta.

OBA-jaosto voi erityisestä syystä olla antamatta ratkaisua sen käsiteltäväksi saatetusta valituksesta.

8. Valituksen käsittely OBA-jaostossa
OBA-jaosto päättää asiat esittelijänä toimivan sihteerin valmistelun pohjalta.

Asian käsittely on kirjallista. Vastaajalle on annettava mahdollisuus antaa vastaus valituksen johdosta.

OBA-jaosto voi pyytää IAB Finland ry:ltä tarpeelliseksi katsomansa lisäselvityksen. OBA-jaosto voi myös omasta aloitteestaan hankkia tarpeellisiksi katsomansa lisäselvityksen.

9. Valituksen tai vastauksen täydentäminen
OBA-jaosto voi vaatia valittajaa tai vastaajaa täydentämään valitustaan tai vastaustaan. Jos valittaja laiminlyö sen, asia voidaan joko kokonaan tai osittain jättää tutkimatta. Vastaajan laiminlyönti ei kuitenkaan estä asian jatkokäsittelyä.

10. Ohjeet ja määräykset
OBA-jaosto voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä valitusten käsittelemisestä.

11. Voimaantulo
Nämä säännöt tulevat voimaan 1.12.2014.