U-jatkokirjelmäluonnos kestävän rahoituksen taksonomiasta

Euroopan komissio julkisti 24.5.2018 kolme kestävään rahoitukseen liittyvää asetusehdotusta: EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä, kestävyyteen liittyvät tiedonantovelvoitteet ja vähähiiliset viitearvot. Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla on valmisteltu

Suomen meripolitiikan linjaukset

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa Suomen meripolitiikan linjauksista. Keskuskauppakamari lausuu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaa kuultuaan seuraavaa. Meripolitiikan linjausluonnoksessa jo esitettyyn sisältöön Keskuskauppakamarilla ei ole mitään

Maakuntauudistuksen täytäntöönpano liikennealalla

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä toteutetaan maakuntalain 6 §:ssä mainittujen liikennetehtävien, henkilöstön

Lausunto Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan sekä asiaan liittyvästä asetusehdotuksesta (U 91/2018 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarilta kirjallista asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn

Tilintarkastusrajojen muuttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa tilintarkastusrajoja koskevasta tilintarkastuslain muuttamisesta annettavasta hallituksen esityksestä. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan lakisääteisen tilintarkastuksen rajoja nostetavaksi niin, että

Tiestöä ja ratoja koskeva runkoverkkoesitys

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa maanteiden ja rautateiden runkoverkkoa ja palvelutasoa koskevasta liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta. Määrittelyn kriteereinä on käytetty maanteiden ja rautateiden liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja