Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Talousvaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018 vp).

Osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivin täytäntöönpano

Talousvaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 305/2018 vp), jolla pannaan täytäntöön osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta

Liikennepalvelulain kolmas vaihe (HE 157/2018 vp)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin asiantuntijalausuntoa liikennepalvelulain kolmatta vaihetta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä eräistä muista laeista. Keskuskauppakamari on ottanut kolmanteen vaiheeseen kantaa kesäkuussa 2018 annetussa

Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä

Oikeusministeriö on pyytänyt 19.9.2018 Keskuskauppakamarilta lausuntoa koskien selvitystä positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä. Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi – sivuston kautta. Selvityksessä arvioitiin tarvetta kerätä ja jakaa