Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Talousvaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018 vp).

Osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivin täytäntöönpano

Talousvaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 305/2018 vp), jolla pannaan täytäntöön osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta

Liikennepalvelulain kolmas vaihe (HE 157/2018 vp)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin asiantuntijalausuntoa liikennepalvelulain kolmatta vaihetta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä eräistä muista laeista. Keskuskauppakamari on ottanut kolmanteen vaiheeseen kantaa kesäkuussa 2018 annetussa

Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä

Oikeusministeriö on pyytänyt 19.9.2018 Keskuskauppakamarilta lausuntoa koskien selvitystä positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä. Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi – sivuston kautta. Selvityksessä arvioitiin tarvetta kerätä ja jakaa

U-jatkokirjelmäluonnos kestävän rahoituksen taksonomiasta

Euroopan komissio julkisti 24.5.2018 kolme kestävään rahoitukseen liittyvää asetusehdotusta: EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä, kestävyyteen liittyvät tiedonantovelvoitteet ja vähähiiliset viitearvot. Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla on valmisteltu

Suomen meripolitiikan linjaukset

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa Suomen meripolitiikan linjauksista. Keskuskauppakamari lausuu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaa kuultuaan seuraavaa. Meripolitiikan linjausluonnoksessa jo esitettyyn sisältöön Keskuskauppakamarilla ei ole mitään