Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita (TEM/1391/03.01.02/2016)

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa muistiosta ja asetusluonnoksesta koskien Patentti- ja rekisterihallituksen (jäljempänä PRH) maksullisia suoritteita. Kiitämme mahdollisuudesta lausua ja toteamme asiasta seuraavaa.

Keskuskauppakamari kannattaa sähköisen hakemusjärjestelmän suosimista taloudellisesti siten, että paperisen hakemuksen hintaa nostetaan suhteessa sähköiseen hakemukseen. Täten asiakkaita kannustetaan positiivisesti asioimaan yhä enemmän sähköisesti. Samalla haluamme todeta, että emme kannata paperimuodossa tapahtuvan asiointimahdollisuuden poistamista kokonaan, vaan tällainen mahdollisuus tulee edelleen tarjota asiakkaille.

Yleisenä huomiona haluamme tuoda esille, että PRH:n eri osastoilla ei tulisi olla eri menettelyjä hakemusten maksamisen suhteen. Kuitenkin tällä hetkellä esimerkiksi sähköistä tavaramerkkihakemusta ei voi maksaa laskulla, mutta sähköinen patenttihakemus on mahdollista suorittaa laskulla. Olemme tietoisia, että tavaramerkkilaki edellyttää, että tavaramerkkihakemus on maksettu ennen kuin hakemus tulee vireille. Kuitenkin tällä hetkellä sähköinen järjestelmä ei anna mahdollisuutta liittää kuittikopiota tavaramerkkihakemuksen liitteeksi. Tämä asia hankaloittaa käytännössä yritysten toimintaa, mistä syystä asiantila tulee korjata ja tällainen mahdollisuus tulee tarjota myös tavaramerkkien osalta.

Muistion sivulla 3 on perusteltu patenttimaksujen lisääntyvää etupainotteisuutta seuraavasti: ”Tällä varaudutaan hakemuskäyttäytymisen muutokseen, jossa hakija myönteisen tutkimustuloksen saatuaan ei saata hakemusta patentiksi ja osallistuu siten vain hakemusaikaisiin vuosimaksuihin.” Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oletetaan PRH:lle tehtäviä patenttihakemuksia käytettävän yhä enemmän uutuustutkimuksina. Tästä seuraa se, että käytännössä hakija voi saada jättämällä sähköisen patenttihakemuksen uutuustutkimuksen 400 eurolla, mutta vastaava palvelu kiinteähintaisena uutuustutkimuksena on voimassa olevan hinnaston mukaan 850 euroa. Jos hakemuskäyttäytyminen tulee muuttumaan oletuksen mukaisesti, ehdotamme uudelleen harkittavaksi uutuustutkimuksen hinnoittelua suhteessa patenttihakemuksen jättämiseen.

Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että muistion 3. sivulla todetaan, että patenttivaatimusten määrässä oltaisiin siirtymässä EPO:n käytäntöön eli perushakemusmaksu kattaisi 15 patenttivaatimusta. Nyt käsiteltävänä olevasta asetusluonnoksesta emme kuitenkaan tällaista muutosta havainneet.

  • Lausunnon saaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
  • Lausunnon pvm: 3.4.2017
  • Kirjoittaja: Minna Aalto-Setälä
  • Titteli: Lakimies
Muokattu 4.4.2017