Lausunto valtiovarainvaliokunnalle: Ennakonkannon uudistaminen

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Lausunto hallituksen esityksestä ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa hallituksen esityksestä 237/2016 vp, jossa ennakonkantoa ja koron laskemista koskevia säännöksiä ehdotetaan uudistettavaksi. Esitys liittyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisiin verotusmenettelyä koskeviin uudistuksiin sekä Verohallinnon tietojärjestelmien uudista-mishankkeeseen (Valmis-hanke).

Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa:

Ennakonkannon ja tuloverotuksen koronlaskennan yhdenmukaistamista voi lähtökohtaisesti pitää perusteltuna ja kannatettavana uudistuksena, joka keventää sekä verovelvollisen että Verohallinnon hallinnollista taakkaa.

Ehdotetut uudistukset johtavat kuitenkin tietyissä tilanteissa verovelvollisen verorasituksen kiristymiseen. Tämän vuoksi ehdotettuja muutoksia tulisi vielä arvioida uudelleen.

Esityksessä ehdotetaan, että huojennettua viivästyskorkoa laskettaisiin kun yksi kuukausi on kulunut verovuoden päättymisestä. Yhteisön ja yhteisetuuden verotuksessa ennakon koroton täydentämisaika lyhenisi neljästä kuukaudesta yhteen kuukauteen. Samoin jäännösveron koron laskentakausi alkaisi kolme kuukautta aikaisemmin kuin nykyisin maksettavan yhteisökoron laskenta.

Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että hallituksen esityksessä on otettu huomioon hallituksen esitysluonnoksesta annetut lausunnot, joissa on esitetty 1-2 kuukauden korottoman ajan käyttöönottoa. Nyt esitetty yhden kuukauden koroton aika on pääosin riittävä silloin, kun yhtiö hoitaa veroasiansa itse.

Keskuskauppakamari on kuitenkin saanut yrityksiltä palautetta kuukauden korottoman ajan riittämättömyydestä niissä tilanteissa, joissa yrityksen veroasioita hoitaa tilitoimisto. Tilitoimistot eivät käytännössä pysty laskemaan kaikkien yritysasiakkaidensa oikeamääräisiä veroja yhden kuukauden aikana. Tämän vuoksi Keskuskappakamari esittää, että koroton määräaika kestäisi edelleen tilinpäätöksen valmistumiseen asti.

KESKUSKAUPPAKAMARI

Ann-Mari Kemell
Johtaja

Kristiina Virtanen
Veroasiantuntija

  • Lausunnon saaja: Eduskunnan valtiovarainvaliokunta, Verojaosto
  • Lausunnon pvm: 22.11.2016
  • Kirjoittaja: Ann-Mari Kemell ja Kristiina Virtanen
Muokattu 13.1.2017