Lausunto valtiovarainvaliokunnalle: Maakohtainen raportointi

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta, Verojaosto

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVIEN
DOKUMENTOINTISÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA JA MAAKOHTAISESTA
RAPORTOINNISTA

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa
hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 142/2016 vp) laeiksi verotusmenettelystä annetun lain
sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta
annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta
täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi siirtohinnoitteludokumentointia koskevia säännöksiä ja
lisättäväksi verotusmenettelylakiin velvollisuus antaa Verohallinnolle verotuksen maakohtainen
raportti. Muutokset ovat tulossa voimaan vuoden 2017 alusta. Maakohtainen raportti tulisi
kuitenkin laatia jo 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta.

Uudet velvoitteet merkitsevät yritysten hallinnollisen taakan merkittävää kasvua. Muutokset
tulevat lisäksi voimaan niin nopealla aikataululla, etteivät yritykset pysty ilman merkittäviä
lisäpanostuksia hoitamaan uusia velvoitteitaan annetussa määräajassa.

Keskuskauppakamari pitää erittäin tärkeänä, että esitettyjen velvoitteiden laiminlyönnistä ei
määrätä veronkorotusta vuosien 2016 ja 2017 osalta, mikäli verovelvollinen on pyrkinyt
kohtuudella täyttämään velvollisuutensa.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan veroraportoinnin merkityksen selkeyttämiseksi ja
tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi valiokunnan mietinnössä olisi hyvä todeta vielä
nimenomaisesti, että maakohtainen veroraportointi ei voi toimia siirtohinnoitteluoikaisun
perusteena.

Lausunnon perustelut

Yritysten arvioiden mukaan uudenlaisen siirtohinnoitteludokumentaation laatiminen aiheuttaa
hallinnollisen työn merkittävää kasvua. Vuosittain laadittava dokumentaatio sisältää jatkossa
muun muassa kuvauksia tuotanto- ja toimitusketjuista, aineettomaan omaisuuteen liittyvästä
toiminnasta ja rahoitustoiminnasta. Lisäksi siirtohinnoitteludokumentaatioon tulee liittää erilaisia liitteitä,
kuten ennakollista hinnoittelua koskevat sopimukset ja kopiot olennaisimmista etuyhteydessä tehdyistä sopimuksista.

Toisin kuin hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, uudet vaatimukset eivät ole vain nykyisten velvoitteiden päivittämistä, vaan ne aiheuttavat merkittävää lisätyötä. Uusien velvoitteiden täyttäminen edellyttää myös yrityksille lisäkustannuksia aiheuttavia tietojärjestelmämuutoksia. Hallituksen esityksestä tietojärjestelmäkustannukset (ainakin 500.000 euroa) on esitetty vaikutuksena vain Verohallinnon näkökulmasta.

Hallituksen esityksen mukaan maakohtaiseen raporttiin voisi valintansa mukaisesti käyttää tietoja konsernitilinpäätöksen raportointipaketeista, erillisten raportoitavien osapuolten lakisääteisistä tilinpäätöksistä, määräysten mukaisista tilinpäätöksistä tai sisäisestä laskentatoimesta. Eri standardeihin perustuvien lukujen käyttäminen maakohtaisessa raportissa on perusteltu lähtökohta yritysten hallinnollisen taakan minimoimiseksi.

KESKUSKAUPPAKAMARI

  • Lausunnon saaja: Eduskunnan valtiovarainvaliokunta, Verojaosto
  • Lausunnon pvm: 17.10.2016
  • Kirjoittaja: Ann-Mari Kemell
  • Titteli: Johtaja, Keskuskauppakamari
Muokattu 13.1.2017