Maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointi

Oikeusministeriö on pyytänyt 24.11.2016 Keskuskauppakamarilta lausuntoa komission antamasta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi koskien maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia. Keskuskauppakamari toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Keskuskauppakamari toteaa, että insolvenssilainsäädännön harmonisointipyrkimykset ovat edelleen tarpeen yhteismarkkinan toimivuuden tehostamiseksi. Tehokkaat ja varhaisessa vaiheessa toteutetut menettelyt maksukyvyttömyystilanteissa edesauttavat sitä, että elinkelpoiset yritykset saadaan tervehdytettyä ja toisaalta velkojien takaisinperintäaste säilyy korkeana.

Komissio on ehdotuksessaan huomioinut sen tosiseikan, että kaikilta osin harmonisointi ei ole tarkoituksenmukaista. Ehdotus keskittyykin eräiden pääperiaatteiden harmonisointiin. Näitä ovat etenkin varhaisessa maksukyvyttömyyden vaiheessa toteutettavat ja tehokkaat uudelleenjärjestelyperiaatteet sekä uuden mahdollisuuden antaminen elinkelpoisille yrityksille. Myös maksukyvyttömyyteen liittyviä menettelyitä pyritään tehostamaan ja lyhentämään sekä lisäksi parantamaan niiden laatua ja vähentämään niistä koituvia kustannuksia. Direktiiviehdotuksessa mainitaan myös, että tarkoituksena ei ole puuttua jäsenvaltioissa jo hyvin toimiviin menettelyihin. Keskuskauppakamari pitää valittua linjaa hyvänä. Lainsäädännöllä tapahtuvan harmonisoinnin lisäksi myös itse- ja yhteissääntelyn avulla voidaan luoda yhtenäisiä ja tehokkaita menettelytapoja ja myös näitä on jatkossa syytä entisestään kehittää. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, että maksukyvyttömyysmenettelyiden tehostaminen erikoistumisen ja asioiden käsittelyn keskittämisen avulla vaatii toteutuakseen panostamista koulutukseen sekä riittäviä resursseja.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä sitä, että elinkelpoisten yritysten maksuvaikeuksiin pystyttäisiin puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mahdollisuus tehokkaaseen ja matalan kynnyksen uudelleenjärjestelyyn varhaisessa vaiheessa parantaa myös lainojen takaisinmaksun todennäköisyyttä. Nimenomaisesti elinkelpoisen liiketoiminnan tunnistaminen on tärkeää. Uudelleenjärjestelyillä ja saneerausmenettelyillä ei ole syytä keinotekoisesti jatkaa elinkelvotonta liiketoimintaa.

 

  • Lausunnon saaja: Oikeusministeriö
  • Lausunnon pvm: 23.12.2016
  • Kirjoittaja: Raisa Harju
  • Titteli: Lakimies
Muokattu 29.12.2016