Summaaristen riita-asioiden keskittäminen

Oikeusministeriö on pyytänyt 8.2.2017 Keskuskauppakamarilta lausuntoa työryhmämietinnöstä koskien summaaristen riita-asioiden keskittämistä. Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi – sivuston kautta, vastaamalla lausunnonantajille esitettyihin kysymyksiin.

Mietinnössä ehdotetaan summaaristen riita-asioiden keskittämistä rajoitettuun määrään käräjäoikeuksia (8 kpl: Ahvenanmaa, Itä-Uusimaa, Kainuu, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Oulu, Pirkanmaa, Pohjanmaa). Lisäksi mietinnössä ehdotetaan, että oikeushenkilö, ammattimaista perintätoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, oikeudenkäyntiasiamies tai –avustaja tai muu elinkeinonharjoittaja velvoitettaisiin toimittamaan summaarisen riita-asian haastehakemukset käräjäoikeuden tietojärjestelmään sähköisesti verkkopohjaisen asiointiliittymän kautta. Lisäksi mietinnössä ehdotetaan haasteen sähköisen todisteellisen tiedoksiannon mahdollistamista yleisen suostumuksen perusteella sekä puhelintiedoksiannon mahdollistamista kaikissa summaarisissa riita-asioissa.

Keskuskauppakamari vastasi lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin seuraavalla tavalla:

 1. Kannatatteko yleisellä tasolla mietinnössä ehdotettuja muutoksia?
  Keskuskauppakamari kannattaa esitettyjä muutoksia yleisellä tasolla.
 2. Tuetteko summaaristen riita-asioiden keskittämistä koskevaa ehdotusta?
  Keskuskauppakamari toteaa, että summaaristen riita-asioiden keskittäminen on sinänsä kannatettava asia. Keskittäminen mahdollistaa myös asiantuntemuksen keskittymisen ja osin tätä kautta käsittelyn tehostumisen, päätösten oikeellisuutta ja laatua unohtamatta. Keskuskauppakamari ei ota kantaa siihen, miten keskittäminen tulisi toteuttaa ja mihin käräjäoikeuksiin summaariset riita-asiat tulisi keskittää. Keskuskauppakamari toteaa kuitenkin, että keskittämisen tavoitteiden toteutumisen kannalta on oleellista, että osaaminen myös aidosti säilyy (tarvitaanko henkilöstösiirtoja ja jos tarvitaan, ollaanko niihin valmiita) ja että keskittäminen on toteutettavissa ilman raskaita toimitilajärjestelyitä. Osittain näitä asioita voinee ratkaista tarjoamalla etätyömahdollisuuksia.
 3. Tuetteko ehdotusta sähköisen asioinnin lisäämiseksi?
  Keskuskauppakamari kannattaa mainittua ehdotusta. Tämä edellyttää kuitenkin, että järjestelmän käytettävyys on hyvä ja että järjestelmä on toimintavarma. Se ei myöskään saa aiheuttaa järjestelmän kautta asioiville ylimääräisiä kustannuksia.
 4. Puollatteko ehdotusta muuttaa sähköistä tiedoksiantoa koskevia säännöksiä mietinnössä esitetyllä tavalla?
  Keskuskauppakamari kannattaa sähköistä tiedoksiantoa koskevia työryhmän ehdotuksia.

 

 

 • Lausunnon saaja: Oikeusministeriö
 • Lausunnon pvm: 10.3.2017
 • Kirjoittaja: Raisa Harju
 • Titteli: Lakimies
Muokattu 23.3.2017