Examina och prov

Centralhandelskammaren anordnar årligen flera yrkesexamina och provtillfällen.

  • Fastighetsmäklarprovet (AFM) eller provet för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare (AHM) kan avläggas vid två tillfällen per år. Proven ordnas av mäklarnämnden.
  • Fastighetsvärderarnas yrkeskunskap mäts (auktoriserade fastighetsvärderare) genom AKA-provet. Efter avlagt prov har man rätt att använda titeln AKA. Fastighetsvärderingsnämnden ordnar provet en gång om året.
  • För att verka som varubesiktningsman förutsätts avlagt GVM-prov. Till provet som ordnas en gång om året antas man genom ansökan.