Vanliga frågor

När ordnas provet?

Provet ordnas två gånger per år. Provet ordnas vanligtvis i april/maj och i november/december. Det exakta provdatumet meddelas här.

Hur lång tid tar provet?

AFM-provet tar 5 timmar och AHM-provet tar 4 timmar. Den noggrannare tidtabellen för provet anges här.

Hur anmäler man sig till provet?

Man ska anmäla sig till provet inom anmälningstiden. Under hösten sträcker sig anmälningstiden normalt från den andra veckan i september ungefär till mitten av oktober och under våren från mitten av februari ungefär till början av april. De specifika anmälningstiderna för proven finns här. Det lönar sig att anmäla sig till provet i god tid. Anmälningar som kommit in för sent behandlas inte. Anmälan till provet är bindande.

Under anmälningstiden kan man anmäla sig till provet på elektronisk väg via vår webbplats. För en elektronisk anmälan behövs nätbankkoder.

Man kan också anmäla sig till provet manuellt. Anmälningsblanketten finns tillgänglig på vår webbplats under anmälningstiden. Blanketten och ett kvitto över den betalda examensavgiften ska sändas till mäklarnämnden på adressen

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov
PB 1000, 00101 Helsingfors

Vad kostar det att delta i provet?

Examensavgifterna fastställs särskilt för varje år. År 2020 är examensavgiften för AFM-provet 240 € och för AHM-provet 210 €.

Behöver den som deltar i provet ha erfarenhet av fastighetsförmedlingsbranschen?

Det krävs inte erfarenhet av branschen för att man ska kunna delta i provet. Omsorgsfulla förberedelser inför provet och praktisk erfarenhet av branschen bidrar emellertid ofta till ett gott provresultat.

På vilka språk ordnas provet?

Provet kan avläggas på finska eller på svenska. Provet kan inte avläggas på engelska.

Nämnden är medveten om att litteraturförteckningen endast i mycket begränsad utsträckning omfattar svenskspråkig litteratur. Detta beror på att lämplig litteratur inte finns att tillgå på svenska. Författningsmaterialet och förarbetena till författningarna finns emellertid tillgängliga också på svenska.

Måste alla fastighetsmäklare avlägga provet?

I lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler konstateras det attvarje förmedlingsrörelse ska ha en ansvarig föreståndare, som är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas vid förmedlingsverksamheten och att verksamheten också i övrigt utövas lagenligt. Den ansvariga föreståndaren för en fastighetsförmedlingsrörelse ska ha sådan yrkeskompetens som har visats i ett fastighetsmäklarprov (AFM) och den ansvariga föreståndaren för en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler ska ha sådan yrkeskompetens som har visats i ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare eller i ett fastighetsmäklarprov (AHM/AFM).Den ansvariga föreståndaren ska dessutom se till att förmedlingsrörelsen vid varje verksamhetsställe har en person med ovan avsedd yrkeskompetens som deltar i förmedlingsverksamheten och att också de övriga personer som deltar i förmedlingsverksamheten har sådan tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter.

Det är således inte obligatoriskt för alla aktörer inom branschen att avlägga provet, men det är fördelaktigt att göra det. Dessutom bör det noteras att man även inom branschen har börjat betona betydelsen av utbildning inom fastighetsförmedlingsverksamheten.

Hur mycket måste man studera inför provet?

Det är individuellt hur man förbereder sig inför provet. Provet är emellertid krävande, vilket visas av att i genomsnitt 34 – 37 % av dem som deltagit i provet under de senaste åren har klarat av det med godkänt resultat.

Man kan få en god bild av provets innehåll och av nivån på sitt eget kunnande genom att bekanta sig med tidigare prov och bedömningsgrunder, vilka finns här.

Till provförberedelserna hör, utöver att studera den litteratur som nämns i litteraturförteckningen, även som en viktig del att öva sig i att använda lagboken och att bekanta sig med de relevanta paragraferna.

Tilläggsinformation om studie- och svarstekniken finns här.

Vilket material får man ta med sig till provet?

Till provet får man endast ta med sig:

  • skrivredskap (inte papper – arrangören tillhandahåller svarspapper) och räknare (inte telefon)
  • matsäck, eventuella mediciner, öronproppar
  • lagböcker eller rent författningsmaterial i form av utskrifter (användning av annat material leder till att provprestationen underkänns).

Provdeltagaren ansvarar själv för att han eller hon har sådant behövligt författningsmaterial med sig till provet som inte ingår i den lagbok han eller hon använder.

Hurdana anteckningar får man göra i den lagbok som tas med till provet?

I de lagböcker och lösblad ur författningssamlingen samt kopior eller utskrifter av dem som tas med till provtillfället får det endast finnas understreckningar, paragrafhänvisningar och sådana författningssamlingsnummer som hänför sig till ändringsförfattningar.

Vad är det för skillnad mellan AFM och AHM?

Beteckningen fastighetsmäklare eller förkortningen AFM får endast användas av personer som har avlagt AFM-provet. Beteckningen hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare får endast användas av personer som har avlagt AFM- eller AHM-provet. En registrerad fastighetsförmedlingsrörelse får också använda förkortningen AFM i sin firma och verksamhet och en registrerad rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler får på motsvarande sätt använda förkortningen AHM.

När det gäller själva provet är AHM-provet snävare än AFM-provet. AHM-provet gäller i huvudsak förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler.

Hur länge gäller AFM/AHM-behörigheten? Behöver den förnyas med vissa mellanrum?

Enligt vår nuvarande lagstiftning gäller behörigheten livet ut och den behöver inte förnyas.

Vem övervakar dem som har AFM/AHM-behörighet? Vilken är Centralhandelskammarens roll?

Centralhandelskammaren utövar inte tillsyn över fastighetsmäklarna. Fastighetsförmedlingsrörelserna och rörelserna för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler övervakas av regionförvaltningsverken. Vid regionförvaltningsverket är det konkurrens- och konsumentavdelningen som sköter ärenden som berör förmedlingsrörelser.

Förmedlingsrörelserna ska innan de inleder sin verksamhet låta registrera sig i regionförvaltningsverkets register över förmedlingsrörelser. Hos regionförvaltningsverket kan man förhöra sig om namnen på förmedlingsrörelsernas ansvariga föreståndare och kontrollera om regionförvaltningsverket har påfört rörelsen några administrativa påföljder. Det är möjligt att lämna in en åtgärdsbegäran till regionförvaltningsverket om lagstridigheter har iakttagits i den förmedlingsverksamhet som utövas av en fastighetsförmedlingsrörelse eller en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler. Regionförvaltningsverket kan vid behov påföra förmedlingsrörelsen en administrativ påföljd med anledning av åtgärdsbegäran. Regionförvaltningsverket övervakar också att förmedlingsrörelsernas verksamhet är lagenlig genom att inspektera rörelserna. Tilläggsinformation finns på adressen www.avi.fi.

Finlands Fastighetsmäklareförbund r.f. (SKVL) övervakar också, vid sidan av regionförvaltningsverket, sina medlemsrörelsers verksamhet och kräver att medlemsrörelserna följer den lagstiftning som gäller branschen samt iakttar god förmedlingssed. En kund kan, om han eller hon så önskar, lämna in skriftliga besvär över en förmedlingsrörelses verksamhet till SKVL. Enligt SKVL:s stadgar behandlar utskottet för etisk verksamhet de besvär som lämnas in angående förbundets medlemmar. Tilläggsinformation finns på adressen www.skvl.fi.