AKA-provet

Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd ordnar årligen ett auktoriseringsprov för fastighetsvärderare, AKA-provet. Med AKA-provet mäts fastighetsvärderarens yrkeskunskap. Endast de personer som avlagt provet har rätt att använda titeln AKA (auktoriserad fastighetsvärderare).

Nästa AKA-provet för auktorisering av fastighetsvärderare skall ordnas 14.4.2018. Ansökningstid till detta provet börjar 1.1.2018 och slutar 29.1.2018 klockan 16.15.

Vid behov ordnas provet också på svenska. Om sökanden önskar avlägga provet på svenska skall han/hon anmäla det i ansökningsblanketten.

Ansökningsblanketten och förteckningen över rekommenderad litteratur samt alla andra bilagor finns på https://kauppakamari.fi/koulutus-tutkinnot-kokeet/aka-ja-khk/ .

Förfarandet vid sökandet till AKA-provet

AKA-nämndens auktoriseringssektion godkänner sökandena till AKA-provet på basen av skriftliga ansökningar. Ansökningsblanketter kan skrivas ut från denna sida innan ansökningstiden börjar. Till ansökningen skall bifogas ämbetsintyg, självförsörjningsintyg samt kopior på examensbetyg och arbetsintyg.

Sökandena till AKA-provet meddelas om de godkänts för deltagande i provet eller inte. Om en person, som inte godkänts för deltagande i provet, önskar överklaga auktoriseringssektionens beslut, skall besväret anföras inom 14 dagar från att beslutet tillkännagivits. Besväret riktas till AKA-nämnden. Besväret skall göras skriftligen och i det skall framföras motiveringarna för ändring av sektionens beslut.

Förutsättningar för auktorisering

Förutsättningarna för auktorisering har definierats i 6 § i AKA-nämndens stadgar. Enligt paragrafen kan en sådan person godkännas som auktoriserad fastighetsvärderare som

  1. avlagt AKA-provet och blivit godkänd
  2. på basen av sin tidigare verksamhet uppnått tillräcklig erfarenhet i praktiken och vidare på sitt eget område besitter praktisk erfarenhet och yrkeskunskap som anses tillräcklig. Med det avses minst fem års praktisk arbetserfarenhet och en lämplig utbildning, eller tre års arbetserfarenhet och lämplig högskoleexamen
  3. är känd för redbarhet och även i fråga om övriga egenskaper och livsstil anses lämplig för att utföra fastighetsvärderingar
  4. råder över sig och sitt gods och
  5. har förbundit sig till att följa stadgar och anvisningar för auktoriserade fastighetsvärderare

Man kan bekanta sig med gamla provfrågor här (på finska).

Provavgift

Provavgiften är 290 €. Faktura på provavgiften skickas till dem som godkänts för att delta i provet. Kvitto på betalningen behöver inte uppvisas vid provtillfället.

Arrangemangen kring provet

Arrangemangen kring provet informeras när ansöknigstiden börjar.

Resultaten från AKA-provet

Om provresultaten meddelas skriftligen till samtliga deltagare.

Underkänd prestation i provet

En person som underkänts i provet kan hos AKA-nämnden skriftligen söka om ändring i övervakningssektionens beslut inom 30 dagar från att den som anför besväret, och vars ärende sektionens beslut berör, har fått meddelande om beslutet. I besväret skall framgå till vilka delar, hur och enligt vilken motivering beslutet skall justeras.

Besväret tillställs auktoriseringssektionen på adressen:

Centralhandelskammaren
AKA-nämndens auktoriseringssektion
PB 1000
00101 Helsingfors

 

Kontaktinformation:

fastighetsvärderingsnämndens sekreterare, jurist Raisa Harju, tfn (09) 4242 6214, fornamn.efternamn@chamber.fi