Stadgarna

1 § Uppgifterna för opinionsnämnden för affärssed

Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed har i uppgift att avge utlåtanden om huruvida en viss utförd eller planerad åtgärd inom näringsverksamheten ska anses strida mot god affärssed eller i övrigt betraktas som otillbörligt förfarande inom näringsverksamheten.

Nämnden kan även avge ett utlåtande om huruvida svaranden har agerat i strid med Internationell Handelskammarens (ICC) regler för marknadskommunikation och reklam.

 

2 § Sammansättning

Centralhandelskammaren utser ordföranden, två vice ordförande och sex andra ledamöter samt fem ersättare. Ledamöterna ska åtnjuta allmänt förtroende och känna näringsverksamheten. De företräder på ett så mångsidigt sätt som möjligt juridisk, marknadsföringsmässig och kommersiell sakkännedom samt näringsverksamhetens olika branscher och konsumenterna.

Ordföranden, vice ordförandena och minst två ledamöter ska ha avlagt en högre högskoleexamen inom juridik.

Mandatperioden är tre år. En ledamot kan omväljas till nämnden högst två gånger i rad.

Centralhandelskammaren kan avskeda en ledamot, om ledamotens förfarande visar att han eller hon inte åtnjuter det förtroende som uppdraget förutsätter.

 

3 § Sekreterare

Centralhandelskammaren utser för nämnden en sekreterare, som förbereder utlåtandena.

Sekreteraren ska ha avlagt en högre högskoleexamen inom juridik och ha tillräcklig erfarenhet.

 

4 § Beslutförhet

Nämnden är beslutför då närvarande är ordföranden eller en vice ordförande samt minst fyra andra ledamöter.

Ifall både ordföranden och vice ordförandena är förhindrade eller jäviga, är nämnden beslutför då närvarande finns minst fem andra ledamöter, som inom sig utser som ordförande en ledamot som avlagt en högre högskoleexamen inom juridik

 

5 § Jäv

En ledamot är jävig att behandla ett ärende som gäller en part hos vilken han eller hon är anställd. Därtill tillämpas på ledamotens jäv i tillämpliga delar rättegångsbalkens bestämmelser om domarjäv.

En jävig ledamot får inte delta i diskussionen eller i beslutsfattandet. Ledamoten ska utan dröjsmål meddela nämndens sekreterare om sitt jäv.

 

6 § Behandling av ärenden och beslutsfattande

Nämnden behandlar ärenden skriftligt.

Nämnden kan av särskild anledning besluta att inte avge ett utlåtande i ärendet.

Nämndens möten och de behandlade ärendena är inte offentliga.

 

7 § Omröstning

Besluten vid nämndens möten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

 

8 § Protokoll

Över nämndens möte förs protokoll, i viket införs de närvarande, de ärenden som behandlas, omröstningarna och besluten. Protokollet ät konfidentiellt.

Ordföranden och sekreteraren undertecknar protokollet.

 

9 § Sökanden

Sökande kan vara en näringsidkare, en sammanslutning med rätt att föra talan och grundad för bevakning av näringsidkarnas intressen eller en myndighet.

Genom att lämna in en ansökan hos nämnden förbinder sig sökanden att iaktta nämndens stadgar.

 

10 § Ansökan

Ansökan jämte bilagorna ska tillställas nämnden skriftligen i två exemplar.

Ansökan ska innehålla:

 1. namnet och kontaktuppgifterna för de berörda parterna, deras ombud eller andra representanter;
 2. ett specificerat krav på den åtgärd som ansökan gäller;
 3. de omständigheter som kravet baserar sig på;
 4. bilagor som sökanden presenterar som stöd för sina krav; och
 5. den fullmakt som behövs.

 

11 § Hörande av svaranden

Nämnden ska ge svaranden tillfälle att avge ett svar på ansökan.

Genom att svara på ansökan förbinder sig svaranden att iaktta nämndens stagar.

I svaret ska ingå:

 1. ett specificerat utlåtande om det som framförts i ansökan;
 2. de bilagor som svaranden presenterar som stöd för sitt utlåtande; och
 3. den fullmakt som behövs.

Nämnden sänder svarandens svar till sökanden.

 

12 § Vidarebehandling av ärendet

När svaranden har avgett sitt svar eller då den för svaret utsatta tiden har gått ut, tar nämnden ärendet upp för behandling. Nämnden kan på eget initiativ skaffa sådan tilläggsutredning i ärendet som den bedömer vara nödvändig.

Vid behov kan nämnden begära tilläggsutredning av sökanden eller svaranden.

 

13 § Nämndens utlåtande

Nämnden avger sitt utlåtande skriftligen. Vardera parten får ett exemplar och ett exemplar deponeras i nämndens arkiv.

Utlåtandet är konfidentiellt.

 

14 § Tillstånd för offentliggörande

En part kan av nämnden anhålla om tillstånd att offentliggöra ett utlåtande efter att utlåtandet avgetts.

Nämnden kan ge tillstånd för offentliggörandet, ifall

 1. svaranden inte iakttar utlåtandet;
 2. man anhåller om tillståndet för en rättegång;
 3. en part behöver få uppgifter som har publicerats om den rättade; eller
 4. av annan särskild anledning.

Nämnden ska ge motparten möjlighet att ge ett svar på begäran om tillstånd för offentliggörande.

Av särskild anledning kan tillståndet för offentliggörandet ges utan att höra den andra parten. Nämnden ska dock genast därefter informera den andra parten.

Nämnden kan på eget initiativ offentliggöra ett utlåtande om den behöver rätta information som har framförts om nämnden.

Nämnden kan ge en myndighet tillstånd att offentliggöra ett utlåtande som den begärt.

 

15 § Förhandsyttrande

En näringsidkare kan av nämnden anhålla om ett förhandsyttrande beträffande en åtgärd som den planerar att genomföra inom näringsverksamheten.

Om förhandsyttrande anhålls skriftligen. Samtidigt ska ges tillräcklig och nödvändig utredning för avgörandet av ärendet.

Ett förhandsyttrande är konfidentiellt.

Nämnden kan offentliggöra en anhållan om förhandsyttrande om den behöver rätta information som har framförts om nämnden.

 

16 § Sammanfattningar av utlåtanden

Nämnden kan offentliggöra sammanfattningar av utlåtanden så att namnen på de berörda parterna eller affärshemligheter inte avslöjas.

 

17 § Sekretessplikt

Nämndens ledamöter och sekreterare ska hemlighålla de behandlade utlåtande- och förhandsyttrandeärendena.

 

18 § Anvisningar och bestämmelser

Nämnden kan ge närmare anvisningar och bestämmelser om behandling av ärenden i nämnden.

 

19 § Avgifter

Centralhandelskammaren fastställer storleken på den avgift som tas ut för behandlingen av ett ärende.

 

20 § Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft den 1 juli 2015.