Inlösningsnämnden

Centralhandelskammarens inlösningsnämnd har till uppgift att med stöd av handelskammarlagens 5 § utse de i aktiebolagslagen avsedda skiljemännen. Dessutom skall inlösningsnämnden efter att ha fått en ansökan om tillsättande av skiljemän hos domstolen ansöka om förordnande av en god man för bevakning av minoritetsaktieägarnas intressen vid skiljeförfarandet.
Centralhandelskammarens inlösningsnämnd
PB 1000
00101 Helsingfors

Tel: +358 9 4242 6200

Fax 09 4242 6257
lunastus@chamber.fi