Trafik

Centralhandelskammaren och handelskamrarna påverkar trafikpolitiken regionalt och riksomfattande. Trafik-, logistik- och infrastrukturfrågor är enligt handelskamrarnas medlemsföretag ett av handelskamrarnas viktigaste intressebevakningsobjekt.

Trafik och transportmöjligheter är viktiga tillväxt- och konkurrensfaktorer för företagen och utgör grunden för investerings- och placeringsbeslut. Trafiken länkar samman producenterna och kunderna. De direkta konsekvenserna som utvecklingen av trafiklederna medför för användarna av trafiktjänsterna uppkommer av att mera omfattande marknader utnyttjas och att smidigheten och funktionssäkerheten ökar.

Trots betydelsen ur tillväxt- och konkurrenssynvinkel har den offentliga sektorns satsningar på upprätthållande av trafiksystemet inte lyckats hålla jämna steg med trafikens och affärsverksamhetens tillväxt. Företagsledare runt om i Finland har framfört sin oro över trafikledernas skick.

Enligt Centralhandelskammarens utredning ”Alueiden kilpailukyky 2011” (Regionernas konkurrenskraft 2011) är över 70 procent av företagsledarna av den åsikten att de nuvarande trafiklederna är i stort eller mycket stort behov av underhåll. Antalet bekymrade företagsledare har nästan fördubblats på sex år. Företagsledarna ser utvecklingsbehov i alla trafikformer. Finland är nästan helt beroende av sjötrafiken i export- och importtransporterna. Upprätthållande och förbättring av Finlands logistiska konkurrenskraft förutsätter smidiga transportkedjor till rimliga kostnader i landtrafiken, hamnarna och på sjön.