Fastighetsvärderingsnämnden utövar tillsyn över de auktoriserade fastighetsvärderarna både genom att ålägga AKA-värderarna att årligen lämna in en övervakningsanmälan och genom att behandla besvär som anförs angående fastighetsvärderarnas arbete. Genom den årliga övervakningen säkerställs att AKA-värderaren har upprätthållit sin yrkeskunnighet och klarar av att utföra värderingar samt insamlas information om volymen på värderingsverksamheten.

Besvär över en auktoriserad fastighetsvärderares verksamhet får anföras hos övervakningssektionen vid Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd.

Vid besvär gäller följande:

  • Besvärsrätt har de vilkas rätt fastighetsvärderingen direkt berör.
  • Besväret ska anföras inom sex månader efter att värderingsuppdraget har utförts.
  • Uppgör ett skriftligt besvär, där det anges till vilka delar, hur och enligt vilka grunder AKA-värderaren har handlat i strid med god fastighetsvärderingssed eller brutit mot de anvisningar eller bestämmelser som gäller för auktoriserade fastighetsvärderare.
  • Besvärsförfarandet är avgiftsfritt.
  • Övervakningssektionen kan ge värderaren en anmärkning, varning eller återkalla värderarens auktorisering för viss tid eller slutgiltigt.
  • Besvär över övervakningssektionens beslut kan anföras till fastighetsvärderingsnämnden.Ytterligare information:
jurist Raisa Harju, 09 4242 6214
assistent för juridiska ärenden Mari Virta, 09 4242 6262
eller e-post förnamn.efternamn@chamber.fi