Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 123 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan tuloverolain 123 §:n tappioiden siirtymistä yritysjärjestelyissä koskevan säännöksen muuttamista. Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa tappioiden siirtyminen kuntien yhdistymisissä, siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan, sekä kuntayhtymien yhdistymisissä ja jakautumisissa. Kuntayhtymien yhdistymiset ja jakautumiset tulevat mahdollisiksi hallituksen esityksessä HE 242/2020 vp ehdotettujen kuntalain muutosten jälkeen.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tuloverolain 123 §:ään uusi 3 momentti. Säännöksen nojalla kunnan tai kuntayhtymän tappiot siirtyisivät vastaanottavalle kunnalle tai kuntayhtymälle siltä osin kuin tappiot ovat syntyneet vastaanottavalle kunnalle tai kuntayhtymälle siirtyneessä toiminnassa.

Keskuskauppakamari kannattaa ehdotusta. Kuntien ja kuntayhtymien tappioiden siirtymistä selkeyttävä säännös on tärkeä sen vuoksi, ettei riski tappioiden menettämisestä haittaisi kuntatalouden ja kuntien toimintaedellytysten kannalta tarkoituksenmukaisten uudelleenjärjestelyjen toteuttamista.

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää