Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn korjaus)

Hallituksen esityksessä todetaan, että taksipalvelujen saatavuuden nykytilasta on tällä hetkellä vain vähän tilastotietoa. Tästä syystä onkin perustelua kerätä tietoa kattavammin ennen kuin laajoja muutoksia lakiin tehdään.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että uuden sääntelyn mukanaan tuomiin mahdollisiin epäkohtiin puututaan reilun ja tasapuolisen kilpailun mahdollistamiseksi. Suuren muutoksen takia on kuitenkin annettava aikaa sekä kuluttajille että alan toimijoille sopeutua uuteen tilanteeseen.

Vapautunut kilpailu taksimarkkinoilla on johtanut osin kuluttajien epätietoisuuteen matkan hinnoittelusta, erityisesti taksiasemilta ja tilaamatta alkaneiden kyytien osalta. Kun hinnat eivät enää määräydy samojen perusteiden mukaan kuin aiemmin, kuluttajien sopeutuminen uuteen tilanteeseen, jossa matkan hinta pitäisi selvittää ennen matkan alkamista vie aikaa. Lisäksi hinnoittelun osalta tulee huomioida, että uuden taksilain myötä asiakkaat voivat valita laadultaan korkeampia palveluja. Keskuskauppakamari toteaa, että digitalisaation hyödyntämiseksi ja edistämiseksi, tämä nyt lausunnolla olevalla muutos ei saa johtaa tilanteeseen, jossa internetpohjaiset luotettavat järjestelmät eivät olisi tasavertaisesti hyväksytty ratkaisu taksamittarin rinnalla.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood