Hallituspalkkiot suomalaisissa pörssiyhtiöissä

Keskuskauppakamari selvittää vuosittain hyvän hallinnoinnin ja avoimuuden toteutumista suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Selvitykset kattavat myös palkitsemisen. Viimeisin selvityksemme Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä julkaistiin toukokuussa 2014.

hallitus

Selvitys perustuu pörssiyhtiöiden palkka- ja palkkioselvityksissä annettuihin tietoihin. Se on yhtenäinen kuvaus palkitsemisesta yhtiössä. Palkka- ja palkkioselvityksen antaminen ja sen sisältö perustuvat hallinnointikoodin suosituksiin eikä sillä ole lainsäädännöllistä sitovuutta. Kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt ovat kuitenkin pörssin sääntelyn kautta velvollisia noudattamaan hallin­nointikoodin velvoitetta antaa palkka- ja palkkioselvitys, joka on julkistettava yhtiön nettisivuilla.

Hallituspalkkiot ovat Suomessa maltillisia verrattuna kansainväliseen käytäntöön. Yhtiön koko vaikuttaa merkittävästi palkkioiden suuruuteen.

Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat kiinteäs­tä palkkioista ja mahdollisista kokouspalkkioista. Suomen 120 pörssiyhtiöstä 25 yhtiössä ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Lisäksi puolet yhtiöistä ilmoittaa erikseen korvaa­vansa hallituksen jäsenten matkakulut. Yksittäisis­sä yhtiöissä hallituksen jäsenet tai puheenjohtaja saavat luontaisetuina puhelin- tai autoedun.

Hallituksen jäsenet eivät yleensä saa varsinaisia tulospalkkioita. Yhdessä yhtiössä hallituksen ko­kopäivätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan tulospalkkiota kiinteän vuosipalkkion lisäksi. Toisessa yhtiössä hallituksen kaikilla jäsenillä on mahdollisuus tuloksen perusteella maksettavaan lisäpalkkioon.

Hallituksen palkkiot maksetaan usein varsinkin isommissa yhtiöissä osittain yhtiön omina osak­keina, jolloin osakkeina maksettava osuus on tyy­pillisesti 40 prosenttia tai 50 prosenttia kiinteästä palkkiosta. Ve­ronpidätys suoritetaan lähtökohtaisesti käteisenä maksettavasta palkkion osasta, joten hallituksen jäsenet saavat palkkionsa pääosin yhtiön osakkei­na. Näin toimittiin viime vuonna 46 yhtiössä.

Large cap

Hallitusten jäsenille maksetut kiinteät palkki­ot large cap -yhtiöissä vaihtelevat vuositasolla 130 000 euron ja 12 000 euron välillä, keskiarvon ollessa 50 878 euroa. Vuonna 2012 luvut olivat hyvin samanlaiset (31 500–130 000 euroa, keskiar­vo 50 027 euroa).

Hallituksen jäsenille maksetaan 18 yhtiössä erillis­tä kokouspalkkiota, jonka suuruus vaihtelee 400–800 euron välillä.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kaikis­sa yhtiöissä hallituksen muita jäseniä korkeampi palkkio. Large cap -yhtiöissä hallituksen puheen­johtajan kiinteä palkkio vaihtelee vuositasolla 25 000 euron ja 440 000 euron välillä, keskiarvon ollessa 107 970 euroa. Muutosta edelliseen vuo­teen ei ole juurikaan tapahtunut, vuoden 2012 keskiarvon oltua 107 859 euroa.

Mid cap

Hallitusten jäsenille maksetut palkkiot mid cap -yhtiöissä vaihtelevat vuositasolla 17 000 euron ja 50 400 euron välillä, keskiarvon ollessa 31 557 eu­roa. Vuonna 2012 palkkiot vaihtelivat 7 200 euron ja 120 000 euron välillä, keskiarvon ollessa 31 190 euroa. Näin ollen jakauma yhtiöiden välillä on ka­ventunut, mutta keskimäärin palkkiot ovat nous­seet – tosin aivan marginaalisesti.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kaikissa yhtiöissä korkeampi palkkio. Mid cap -yhtiöissä hallituksen puheenjohtajan kiinteä palkkio vaih­telee vuositasolla 20 000 euron ja 186 000 euron välillä, aivan kuten edellisenäkin vuonna. Keskiar­vo vuonna 2013 oli 64 826 euroa  ja vuonna 2012 taas 66 389 euroa).

Hallituksen jäsenille maksetaan erillistä koko­uspalkkiota 22 yhtiössä, kokouspalkkion ollessa 350–1 000 euroa.

Small cap

Hallitusten jäsenille maksetut kiinteät palkkiot small cap -yhtiöissä vaihtelevat vuositasolla 2 000 euron ja 36 000 euron välillä, keskiarvon olles­sa 18 564 euroa. Keskimäärin palkkiot ovat siten hivenen laskeneet, sillä vuonna 2012 keskiarvo small cap -yhtiöissä oli 19 334 euroa. Vuonna 2012 palkkiot vaihtelivat 1 500 euron ja 48 000 euron välillä.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuutta yhtiötä lukuun ottamatta korotettua palkkiota. Small cap -yhtiöissä hallituksen puheenjohtajan kiinteä palkkio vaihtelee vuositasolla 4 000 euron ja 80 000 euron välillä, keskiarvon ollessa 35 380 euroa (38 060 euroa vuonna 2012).

Small cap -yhtiöissä hallituksen palkkioiden maksaminen osakkeissa ei ole yhtä tyypillistä kuin suuremmissa yhtiöissä. Useimmissa small cap -yhtiöissä kiinteät palkkiot maksetaan yk­sinomaan rahana. Yhtiöistä 12 maksoi hallituksen palkkiot osittain yhtiön omina osakkeina, jolloin osakkeina maksettava osuus oli 40–50 prosenttia palk­kiosta.

Hallituksen jäsenille maksetaan small cap -yhti­öissä harvemmin erillistä kokouspalkkiota. Yh­teensä 19 yhtiöitä maksoi hallituksen jäsenille 200–1000 euroa ko­kouspalkkiota muista kuin valiokuntakokouksista.