Hallituksen esitysluonnos väylämaksulain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 2.7.2018 Keskuskauppakamarin lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta koskien väylämaksulain muuttamista. Väylämaksulakia sovelletaan Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua harjoittaviin aluksiin. Väylämaksu suoritetaan, kun alus saapuu ulkomailta Suomen aluevesille tai suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan. Esityksessä ehdotetaan, että väylämaksulakia muutettaisiin niin, että väylämaksun puolitus pysyisi voimassa vielä vuosina 2019 ja 2020. Käytännössä ehdotettu muutos tarkoittaisi sitä, että väylämaksun yksikköhinta ja väylämaksun enimmäismäärä säilyisivät nämä vuodet nykyisellä tasolla.

Keskuskauppakamari lausuu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaa kuultuaan seuraavaa.

Merenkulun väylämaksun alentamisen tavoitteena on ollut elinkeinoelämän kustannusrasitteen keventäminen ja Suomen kilpailukyvyn edistäminen. Keskuskauppakamari pitää ehdottoman välttämättömänä, että toimia yritysten kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi jatketaan. Väylämaksun puolituksen jatko on askel oikeaan suuntaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan väylämaksujärjestelmän uudistamista selvitetään, ja laajemmat muutokset voisivat tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2021. Keskuskauppakamarin mukaan viimeistään tässä vaiheessa merenkulun väylämaksu pitää poistaa kokonaan. Perusteet tälle ovat vahvat: kaupan esteiden purkaminen, kilpailuympäristön tasapuolisuus ja suomalaisten yritysten kustannuskilpailukyky. Väylämaksu nostaa yritysten logistiikkakuluja ja rasittaa sekä vientiä, tuontia että kauttakulkuliikennettä. Väylämaksu myös vääristää kilpailua niin Itämeren maiden välillä kuin erilaisten käyttäjien välillä. Keskuskauppakamarin mukaan väylämaksujen pysyvä poistaminen edistäisi tehokkaasti ulkomaankaupan tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Väylämaksun poistolla onkin elinkeinoelämän vahva tuki (kauppakamarien yhteinen kannanotto merenkulun väylämaksun poistamiseksi).