Lausunto E-kirjeluonnoksista

  1. E-jatkokirjeluonnos: Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävästä lyhyen aikavälin päästövähennyskeinosta kansainvälisessä merenkulussa
  2. E-kirjeluonnos: Komission tuleva ehdotus Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän laajentamisesta merenkulkuun

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta kommentoida molempia E-kirjeluonnoksia.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan E-jatkokirjeessä koskien IMO:ssa käytäviä neuvotteluita kuvataan hyvin neuvottelujen kannalta keskeiset seikat tällä hetkellä. Keskuskauppakamari pyytää, että E-jatkokirjeeseen tehdään seuraava kursiivilla oleva lisäys:

”EU:n yhteisiä kantoja tähän IMO:n istuntoon käsitellään neuvoston merenkulkutyöryhmässä. Komissio esittelee ehdotuksensa EU:n yhteiseksi kannaksi merenkulkutyöryhmässä 19.5.2021 ja käsittely jatkuu 27.5.2021”. Suomi pyrkii samaan osaksi koordinoitua kantaa muiden jäsenmaiden tuen liittyen Suomen esitykseen IMO:lle.”

Keskuskauppakamari näkee, että mahdollisimman laajan tuen hankkiminen EU-koordinaatiossa olisi merkittävää asian suotuisalle edistymiselle IMO:ssa.

E-kirjeluonnokseen koskien komission tulevaa ehdotusta Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän laajentamisesta merenkulkuun, Keskuskauppakamari haluaa tuoda esiin seuraavat seikat:

Pidämme erittäin hyvänä Eduskunnan informoimista tässä asiassa jo ennakolta. Laaja-alainen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa EU:n päästökauppaehdotuksen osalta on ollut hyvää ja pyydämme, että sitä jatketaan. E-kirjeluonnoksessa tuodaan hyvin esiin olennaiset elementit merenkulun päästökaupan osalta.

Keskuskauppakamari pyytää kiirehtimään E-kirjeluonnoksessa esille tuotua kilpailukykyvaikutuksia käsittelevää selvitystä erityisesti siitä näkökulmasta, mikäli sen avulla halutaan vielä ennakko vaikuttaa komission tulevaan lainsäädäntöehdotukseen.

Suomen kanta osiossa esitettyä suhteellista kilpailukykyä olisi hyvä avata laajemmin. Keskuskauppakamari toivoo, että E-kirjeluonnoksen jatkotyössä tuotaisiin esille kustannuskilpailukyky, kasvukilpailukyky ja absoluuttiset kustannukset.

Edelliseen kohtaan liittyen E-kirjeluonnoksen osiossa ”taloudelliset vaikutukset” on kuvattu päästökaupan laajuutta ja aluskokoa. Pyytäisimme, että jatkotyössä nyt jo esille tuotujen vaihtoehtojen rinnalle, tuotaisiin puuttuvat vaihtoehdot, kuten matkat EU-satamien ja kolmansien maiden välillä >5000 GT alusten osalta sekä avataan selkeämmin, kuinka euromääräiseen arvio lisäkustannusten osalta muuttuu soveltamisalan muuttuessa. 

Keskuskauppakamari pyytää, että kohtaan ”Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät” tuodaan esille nyt jo mainitun IMO-kuvauksen rinnalle muut EU:ssa valmisteilla olevat lainsäädäntöaloitteet, kuten ReFuel-EU-Maritime sekä muut merenkulun kannalta olennaiset aloitteet.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood