Lausunto Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan sekä asiaan liittyvästä asetusehdotuksesta (U 91/2018 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarilta kirjallista asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan. Keskuskauppakamarin edustajana lausun kohteliaimmin seuraavaa.

EU:n liittyminen Geneven asiakirjaan koskee alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä. Tällä hetkellä niitä suojataan Suomessa ja EU:ssa maataloustuotteiden osalta. Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus vahvistaa tätä järjestelmää ja tarkoitus on myös vahvistaa Euroopasta peräisin olevien tuotteiden nauttimaa suojaa ja mainetta kansainvälisesti. Tämä koskee myös suomalaisten toimijoiden rekisteröimiä maantieteellisiä merkintöjä, mikä olisi positiivista siitä huolimatta, että Suomessa maantieteellisten merkintöjen käyttö maataloustuotteiden osalta on ollut vähäistä. Jos ehdotus toteutuu, se voi myös edistää Lissabonin järjestelmää ja sen laajentumista.

Suomi ei ole Lissabonin sopimuksen jäsen eikä valtioneuvoston kannassa esitetysti Suomella ole erityisiä intressejä sen suhteen, liittyykö EU Geneven asiakirjaan. Kuitenkin Suomi voi hyväksyä tämän, mikä on kannatettavaa valtioneuvoston kannassa esitetyin perustein.

Geneven asiakirjaan liittymisen yhteydessä annettavassa EU:n asetuksessa tulee  käsitellä EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevien ei-maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen asemaa EU:ssa. EU:n ulkopuolelta tuleville ei-maataloustuotteiden maantieteellisiä merkinnöille ei tulisi myöntää EU:ssa erillistä suojaa.

Immateriaalioikeudellisen suojan tulee olla johdonmukainen ja huomiota tulee kiinnittää siihen, miten valitut ratkaisut vaikuttavat kokonaisuuteen. Suomalaisten toimijoiden kannalta keskeistä on se, mitä toimia EU:ssa muutoin tehdään maantieteellisten merkintöjen ja alkuperämerkintöjen osalta. Suomi on vastustanut ei-maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä koskevaa uutta suojamuotoa.

Maantieteellisten merkintöjen suojan vahvistuminen ei saa aiheuttaa tavaramerkkisuojan heikkenemistä. Käytännön tasolla eurooppalaisten tavaroiden ja palveluiden suojaus on ollut mahdollista toteuttaa jo olemassa olevaa ja kansainvälisesti hyvin toimivaa tavaramerkkijärjestelmää käyttäen eikä uusi suojamuoto ei siten ole tarpeellinen. Ei-maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä koskeva suoja voi haitata olemassa olevan tavaramerkkijärjestelmän toimintaa ja vaikeuttaa uusien merkkien suunnittelua ja käyttöönottoa.

Kotimaisten toimijoiden näkökulmasta on tärkeämpää pitää huolta olemassa olevan tavaramerkkijärjestelmän toimivuudesta kuin monimutkaistaa suojajärjestelmiä kehittämällä uusia suojamuotoja. Täten EU:n liittyminen Geneven asiakirjaan ei saa heikentää tavaramerkkijärjestelmän käyttöä tai sen edelleen kehittämistä.

Aalto-Setälä Minna

Minna Aalto-Setälä

Johtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatio

+358 44 032 0054