Lausunto hallituksen esityksestä alueiden kehittämisestä HE 47/2021

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarilta asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä alueiden kehittämisestä HE47/2021. Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraava.

Keskuskauppakamari pitää esitysluonnosta ja sen tavoitteita kannatettavina sekä esitetyn sääntelyn päälinjoja selkeinä ja johdonmukaisina. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan hallituksen esityksen lähtökohta siitä, että kansalliset ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka sovitetaan yhteen toimivaksi tehokkaaksi kokonaisuudeksi, on erittäin kannatettava. Lainsäädännön uudistaminen siten, että elinvoimaa vahvistetaan kaupunkien ja alueiden erityispiirteiden ympärille eri toimijoiden yhteistyöllä on hyvä lähtökohta. Hankkeissa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota niiden vaikuttavuuteen järjestelmän tavoitteiden näkökulmasta. Yritysten ja muiden toimijoiden yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu vaativat myös, että yrityksen kehittämisavustuksen ja toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntökriteerit ovat mahdollisimman yhteneväisiä eri puolilla Suomea ja että rahoitusta jaetaan EU-sääntelyn puitteissa tasapuolisesti koko maahan.

Viranomaisten vastuut on selkeästi määritelty luonnoksessa hallituksen esitykseksi. Jatkossa on huolehdittava siitä, että tehtävänjako viranomaisten välillä ei johda tarpeettomiin raja-aitoihin hakijan näkökulmasta. Suunnittelujärjestelmän keventäminen on ehdottoman kannatettavaa, erityistä huomiota tulee kiinnittää käytännön toimeenpanossa myös siihen, että sekä tuen saajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa ei lisätä.

Keskuskauppakamari haluaa korostaa avustusjärjestelmän käyttöön liittyvien ohjeistusten selkeyden tarvetta sekä tarpeeseen minimoida hallinnollista byrokratiaa. Esitettyyn lainsäädäntöön liittyvän ohjeistuksen ja käytännön prosessien valmistelussa on pyrittävä asiakaslähtöisiin käytänteisiin niin, että avustusjärjestelmä on mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Yrityksille annettavaa tukea tarvittaisiin hallinnollisten haasteiden lisäksi mm. sopivien rahoitusinstrumenttien tunnistamisessa ja maakuntarajat ylittäviin hankkeisiin.

Keskuskauppakamari toivoo, että vuoropuhelua sidosryhmien välillä tiivistetään ohjelmakaudella, Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan on tärkeää, että yritysten ja elinkeinoelämän rooli tunnistetaan kasvun ja elinvoiman lähteenä. Aluekehittämiskeskustelujen kytkentä aluekehittämispäätöksiin on merkityksellistä ja keskusteluista tulisikin olla julkisesti saatavilla tietoa. Keskuskauppakamari ehdottaakin, että aluekehittämiskeskusteluja laajennettaisiin muihinkin alueellisesti merkittäviin kuin julkisen sektorin toimijoihin.

Kategoriat:Politiikka, Alue- ja rakennepolitiikka, Päivi Wood