Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Huvilakatu Helsingissä. Kuvituskuva.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä HE 185/2022 vp laiksi jäteverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että jäteveroa korotettaisiin 70 eurosta 80 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Lisäksi jäteveron piiriin siirrettäisiin viherlipeäsakka sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte, jotka ovat nykyisin jäteveron ulkopuolella, mutta joiden osalta katsotaan olevan todettua hyötykäyttöä. Veropohjaan liitettävästä kahdesta jätejakeesta valtaosa, noin 95 %, muodostuu viherlipeäsakasta.

Kiitän lausuntopyynnöstä ja lausun Keskuskauppakamarin asiantuntijana kunnioittavasti asiassa seuraavaa.

Keskuskauppakamarilla käytettävissä olevien tietojen mukaan viherlipeäsakan hyötykäyttöä on edistetty aktiivisesti muun muassa yhteistutkimuksilla tuottajien, mahdollisten hyötykäyttäjien ja tutkimuslaitosten kanssa, mutta läpimurtoja ei ole tullut eikä hyötykäyttö ole vakiintunutta. Hyötykäyttöä rajaavat soodasakan korkeahko ja vaihteleva hiilipitoisuus, teollisten hyötykäyttötilaisuuksien suhteellinen vähäisyys, kuljetuskustannukset sekä projektien kertaluontoisuus ja luvanvaraisuus.

On tärkeää, että viherlipeäsakan sisällyttämiselle jäteveron pohjaan säädetään riittävän pitkä siirtymäaika, mahdollisesti jopa pidempi kuin hallituksen esittämä neljä vuotta. Lisäksi viherlipeäsakan hyötykäyttöä voitaisiin edistää hallintomenettelyjä keventämällä.

Jäteveron korotuksesta Keskuskauppakamarilla ei ole lausuttavaa.

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää