Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

Viite: HE 221/2021 vp

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta (HE 221/2021 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Hallituksen esityksessä kirjanpitovelvollisuus ehdotetaan ulotettavaksi ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa harjoittamaan liike- ja ammattitoimintaan sekä toiminnan tosiasialliseen johtamiseen Suomesta, vaikkei ulkomainen yritys harjoittaisi täällä liike- tai ammattitoimintaa. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa tiedonsaanti veroviranomaiselle tilinpäätöksestä ja muusta kirjanpitoaineistosta Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan sekä Suomesta tosiasiallisesti johdetun toiminnan verottamiseksi.

Ehdotetut muutokset ovat omiaan tehostamaan verotusta ja harmaan talouden torjuntaa. Samalla muutosten voidaan katsoa edistävän tasapuolisia kilpailuedellytyksiä yritysten välillä. Keskuskauppakamari kannattaa ehdotettuja muutoksia.

Tosiasiallisen liiketoiminnan johtamisen osalta hallituksen esityksessä viitataan tuloverolain säännöksiin ja perusteluihin. Keskuskauppakamari toteaa, että tuloverolain tosiasiallisen liiketoiminnan johtamisen käsite on tulkinnanvarainen ja voi verotuksessa johtaa kahdenkertaiseen verotukseen. Ehdotetun kirjanpitolain säännöksen osalta käsitteen tulkinnanvaraisuuden vaikutuksia lieventää kuitenkin merkittävästi se, että
tilinpäätökseksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaan lähtökohtaisesti yhteisön rekisteröinti- ja perustamisvaltion tilinpäätös. Suomesta tosiasiallisesti johdettava Euroopan talousalueen ulkopuolinen oikeushenkilö olisi velvollinen laatimaan kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen vain silloin, jos oikeushenkilön kotivaltiossa ei ole laadittu lainkaan tilinpäätöstä tai oikeushenkilön tilinpäätös ei muutoin käsittäisi kyseisen oikeushenkilön liike- ja ammattitoimintaa kokonaisuudessaan.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala