Lausunto koskien U-kirjelmäluonnosta digitaalisesta rekisteröintimenettelystä yhtiöasioissa

Keskuskauppakamarilta on pyydetty lausuntoa koskien otsikossa mainittuja komission ehdotusta (”ehdotus”) sekä asiaa koskevaa U-kirjelmäluonnosta (”luonnos”). Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan.

Ehdotuksen tarkoituksena on edistää yritysten toimintaa sisämarkkinoilla, vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja lisätä rekisteritietojen käytettävyyttä sisämarkkinoilla. Keskuskauppakamari kannattaa ehdotuksen tavoitteita ja pitää ehdotettuja toimia yleisesti ottaen kannatettavina.

Keskuskauppakamari yhtyy U-kirjelmäluonnoksessa esitettyihin ehdotusta tukeviin kantoihin sekä toisaalta jakaa siinä kantana esitetyt huolet. Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille myös seuraavat komission ehdotusta koskevat huomionsa.

Keskuskauppakamari suhtautuu varauksellisesti komission ehdotuksen artikla 19 (10):ssa esitettyyn komission toimivaltuuteen perustaa valinnaisia yhteyspisteitä rekistereiden

yhteenliittämisjärjestelmään. Komission toimivaltaa ja sen tarkoitusta ei ole juuri perusteltu, joten sen tarkoituksenmukaisuutta on mahdoton arvioida. Toimivaltaa ei ole myöskään asianmukaisesti rajattu, sillä ehdotuksessa todetaan ainoastaan, että yhteyspisteiden on liityttävä järjestelmiin, jotka komissio tai muut unionin toimielimet, elimet, toimistot tai virastot ovat kehittäneet ja joita ne käyttävät hoitaakseen hallinnollisia tehtäviään tai noudattaakseen unionin lainsäädännön säännöksiä. Ehdotuksesta ei sen enempää käy ilmi, mitä tietosisältöjä toimivalta koskee – ts. käsitelläänkö valinnaisten yhteyspisteiden kautta ainoastaan julkisesti saatavilla olevia rekisteritietoja vai myös muita rekisterisisältöjä.

Koskien ehdotuksen artikla 13 b:ssä säädettyä tunnistamismenettelyjen vastavuoroista tunnistamista, Keskuskauppakamari toteaa, että rekisteritietojen luotettavuuden kannalta tulisi vastavuoroisuuden lisäksi harkita jonkinlaista jäsenvaltiot kattavaa minimisäännöstöä henkilöiden tunnistamisen vaatimuksista. Lisäksi Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille sen, että ehdotuksessa tunnistaminen koskee ainoastaan luonnollisia henkilöitä. Rajat ylittävän rekisteriasioinnin kannalta olennaisena voidaan pitää myös oikeushenkilöiden mahdollisuutta asioimiseen. Luotettavuuden ja käytännön asioinnin kannalta tulisi myös harkita henkilöiden edustuskelpoisuuden määrittelyä rekisteriasioinnin osalta jonkinlaisena minimiharmonisointina.