Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Huvilakatu Helsingissä. Kuvituskuva.

Oikeusministeriö on pyytänyt 18.3.2024 Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (osakehuoneiston hallintaanotto, tiedoksiannot). Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi –sivuston kautta. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan.

Kyseinen esitys on asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamista koskevan työryhmän välimietintö. Esityksen tavoitteena on tehostaa osakehuoneiston hallintaanottopäätöstä, siihen liittyvää täytäntöönpanoa sekä näihin liittyviä tiedoksiantoja niissä tilanteissa, joissa todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista. Käytännössä tällä tarkoitetaan Euroopan talousalueen ulkopuolelle tehtäviä tiedoksiantoja.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, että osakehuoneiston hallintaanottoon liittyvä tiedoksianto voitaisiin toimittaa julkaisemalla se virallisessa lehdessä ja toimittamalla tieto siitä osakehuoneistoon, jos muu todisteellinen tiedoksianto ei ole mahdollista. Lisäksi ehdotetaan, että haaste hallintaanottopäätöksen täytäntöönpanemiseksi nostettavassa häätöasiassa voitaisiin antaa tiedoksi kuulutuksella, jos tiedoksianto ei ole muuten mahdollista. Kuulutustiedoksiantoa käytettäessä tieto tulisi toimittaa lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteeseen, jos se on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen pitämään osakehuoneistorekisteriin.

Keskuskauppakamari pitää esitystä tarpeellisena ja hyvin valmisteltuna. Esityksen yleisperustelut ovat asianmukaiset ja kattavat ja kuvailevat hyvin niitä ongelmia, joiden vuoksi asunto-osakeyhtiölakia on tarpeen tältä osin muuttaa. Keskuskauppakamari kannattaa esitystä kaikilta osin. Keskuskauppakamari on mukana asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamisen seurantaryhmässä ja on osallistunut valmisteluun myös tätä kautta.

Harju Raisa

Raisa Harju

pääsihteeri

+358 50 554 2683

Kategoriat:Lainsäädäntö, Raisa Harju