Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Keskuskauppakamari on tutustunut luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Pureudumme lausunnossamme yksinomaan esityksen ratamaksun perusmaksun investointiperusteista korotusta koskeviin säännöksiin.

Ratamaksun perusmaksun investointiperusteisen korotuksen tavoitteena on saada ratamaksusta nykyistä toimivampi rahoituskeino rataverkon investointien rahoituksessa. Nyt esitetty raideliikennelakiin tehtävä muutos antaa edellytykset ratamaksun perusmaksun investointiperusteisen korotuksen nostamiseksi jopa viisinkertaiseksi voimassa olevan ratamaksun perusmaksun tasoon nähden viranomaisen (Väylävirasto) päätöksellä.

Keskuskauppakamari tukee Suomen kansallisia ja yhteiseurooppalaisia tavoitteita raideliikenteen edistämisestä sekä pitää tärkeänä raideverkon kehittämiseksi tehtäviä investointeja. Vaikka raideliikennelain muutoksen voimaansaattaminen sinänsä ei korota ratamaksua vaan luo edellytykset mahdollisesti myöhemmin tehtäville tarkistuksille, katsomme että muutos korotusmahdollisuuksineen heikentää ratamaksujen ennakoitavuutta raideverkon käyttäjien näkökulmasta. Keskuskauppakamari painottaa, että korotusmahdollisuutta käyttäessään viranomaisen tulee huolehtia siitä, että alan toimijoita ja sidosryhmiä informoidaan ja kuullaan asianmukaisesti, jotta toimintaympäristön ennakoitavuus turvataan. Maksujen korottamisen yhteydessä on otettava huomioon se, että maksukorotuksilla ei tule aiheuttaa ylitsepääsemätöntä tai haitallista maksurasitetta toimijoille vaan mahdollisten korotusten on oltava perusteltuja ja kohtuullisia siten, että raideliikenteen edistäminen liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti toteutuu. Lisäksi on pystyttävä varmistamaan se, että kustannusrasite kohdistuu oikeasuhtaisesti henkilö- ja tavaraliikenteen käyttäjien kesken.

Kategoriat:Liikenne, Piia Karjalainen