Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Viite: Hankkeen VM190:00/2019 lausunto

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta. Keskuskauppaka-mari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Esitysluonnos liittyy digitaalisen talouden toimintaympäristön muuttumiseen ja digitaalisten alustojen kautta tapahtuvan tavaroiden ja palveluiden vaihdannan sekä työn välittämisen lisään-tymiseen. Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että sivullisen tiedonantovelvollisuutta laajennettaisiin koskemaan myös sellaisia alustaoperaat-toreita, jotka eivät samalla maksa tai välitä digitaalisen alustan kautta luovutettuun palveluun liittyvää maksusuoritusta.

Esitysluonnoksen tavoitteena on mahdollistaa Verohallinnolle hallitusohjelman mukaisesti tar-vittavat lainsäädännölliset keinot, joilla se voi mahdollisimman automaattisesti kerätä digitaali-sen alustatalouden toimijoiden tiedot verotuksen käyttöön. Esitysluonnoksen mukaan jakamis- ja alustatalouden yleistymiseen liittyvän verovajeriskin vähentämiseksi kehitetään lisäksi kan-sainvälistä tietojenvaihtoa ja yhtenäistä tiedonkeruumenettelyä sekä Verohallinnon verovalvon-taa tukevia teknisiä ratkaisuja. Alustatalouden toimijoiden veroasioiden hoitamista on tarkoitus helpottaa rakentamalla tiedonkeruun automatisoinnin mahdollistavia palveluita, jotka vähentäi-sivät toimijoiden hallinnollista taakkaa.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä havaittuun verovajeriskiin puuttumista yritysten reilun kil-pailun varmistamiseksi ja verotulojen takaamiseksi. Keskuskauppakamari kannattaa esitys-luonnoksessa ehdotettuja lainsäädännöllisiä toimia. Keskuskauppakamari tukee myös muita esitysluonnoksessa mainittuja kansainvälisiä ja kansallisia hankkeita verotustietojen kerää-miseksi jakamis- ja alustatalouden palveluntarjoajilta.

Keskuskauppakamari pitää perusteltuna esitysluonnoksen mukaista ratkaisua tavaroiden myynnin rajaamisesta tiedonantovelvollisuuden ulkopuolelle.

Ehdotetussa VML 15 f §:n säännöksessä ei määritellä tiedonantovelvollisuuden sisältöä, vaan Verohallinto antaisi säännöksen 2 momentin valtuutussäännöksen nojalla tarkempia määräyk-siä annettavista tiedoista. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että Verohallinto määrittelee tiedonantovelvollisuuden täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti ylimääräisen hallinnollisen taa-kan välttämiseksi toimijoille ja käyttää tarvittaessa oikeuttaan rajoittaa tiedonantovelvollisuutta, jos tietojen antamisen merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäinen. Tiedonanto-velvollisuuden tarkoituksenmukaisuutta tulisi seurata säännöllisesti esitysluonnoksen sivulla 14 tarkoitetun mahdollisen muutostarpeen havaitsemiseksi.