Lausunto luonnoksesta kulttuurietua koskevaksi hallituksen esitykseksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että kulttuurietua voisi käyttää maksuvälineenä myös reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa. Keskuskauppakamari kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Tuloverolain 69 §:n 5 momentin mukaan työnantajan järjestämänä verovapaana virkistys- ja harrastustoimintana pidetään enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Säännöksen nykyisen sanamuodon vuoksi kulttuurietua ei voida käyttää esimerkiksi livestriimattujen kulttuuritapahtumien osallistumismaksuihin. Jotta kulttuurietua olisi mahdollista jatkossa käyttää myös etäyhteyden avulla toteutettuihin kulttuuritapahtumiin, ehdotetaan tuloverolain 69 §:n 5 momenttia muutettavaksi. Momenttiin lisättäisiin säännös siitä, että kulttuuritoimintana pidettäisiin myös etäyhteyden avulla tapahtuvaa reaaliaikaista osallistumista säännöksessä mainittuun toimintaan.

Keskuskauppakamarin toteuttamien korona-ajan kyselyjen perusteella monet taide-, viihde- ja virkistysalalla toimivat yritykset ovat kärsineet pandemiasta. Keskuskauppakamari toteutti viimeisimmän kyselyn kauppakamareiden jäsenyrityksille 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 66 taide-, viihde- ja virkistysalalla toimivaa yritystä, joista 84 % raportoi kyselyssä liikevaihtonsa vähentyneen vuoden 2020 aikana.

Keskuskauppakamari kannattaa ehdotusta ja pitää sitä tärkeänä kulttuuri- ja viihdealan toimintaedellytysten parantamiseksi. Keskuskauppakamari yhtyy hallituksen esitysluonnoksen mukaiseen arvioon siitä, että kulttuuriedun laajentaminen virtuaalisesti järjestettyihin tilaisuuksiin helpottaisi yleisön osallistumismahdollisuuksia etäyhteyden avulla järjestettyihin tilaisuuksiin ja näin osaltaan parantaisi kulttuurialan toimintaedellytyksiä.

Kujanpää Emmiliina

Emmiliina Kujanpää

johtava veroasiantuntija

+358 40 768 0621

Kategoriat:Verotus, Koronakriisi, Emmiliina Kujanpää