Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Asia: U 60/2021

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen).

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan meriliikenteen liittäminen osaksi päästökauppamekanismia on kannatettava.

Meriliikenteen päästökaupan maantieteellisen kattavuuden osalta, kattaa 50 prosenttia EU:n ulkopuolisista matkoista, on tärkeää varmistaa neuvottelujen edetessä, että kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) käytävät neuvottelut globaaleista päästövähennyskeinoista eivät vaarannu ehdotuksen soveltamisalan vuoksi.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan merenkulunpäästöjen vähentämiseksi globaalilla tasolla ja tasapuolisen kilpailuympäristön takaamiseksi, EU:n toimet tulee rakentaa siten, että ne tukevat globaalin markkinaehtoisen ratkaisun löytymistä YK-tasolla. Lisäksi Keskuskauppakamari korostaa, että jatkoneuvotteluissa on huolehdittava siitä, että direktiiviin tulee sisällyttää kirjaus direktiivin muuttamisesta, mikäli kansainvälisellä tasolla löydetään yhteisymmärrys markkinaehtoisista mekanismeista.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan Suomen tulisi toimittaa jäävahvisteisten alusten energiankulutuksesta tietoa sekä komissiolle että muille jäsenmaille neuvottelujen tueksi. Talvimerenkulusta aiheutuvien haittojen huomioimiseksi tarvitaan laskelmat siitä, mikä talvimerenkulun vaikutus on polttoaineen kulutukselle ja aluksen aiheuttamien päästöjen kasvulle. Komission dokumentissa SWD(2021) 601 final tuodaan esille, ettei jäävahvisteisten alusten energiankulutuksesta ole saatavilla riittävästi tietoa, lisäksi samainen työpaperi nojaa arvioissaan ainoastaan vuoden 2018 tilastoihin.

Hiilen hinnoittelun lisäksi meriliikenteeseen esitetään uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käytön edistämistä. Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että merenkulun päästökaupan ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä koskevalla ehdotuksella on sama soveltamisala, Keskuskauppakamari tukee komission ehdotusten soveltamisalaa.

Merenkulun päästöjen vähentämiseksi tähtäävien ehdotusten osalta on ensiarvoisen tärkeää, että Suomessa arvioidaan ehdotusten yhteisvaikutus sekä päästöjen todelliseen vähentämiseen että Suomen kilpailukykyyn.

Tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökauppajärjestelmään liittyy monia epävarmuuksia. Erityisesti tilanteessa, kun Suomessa on ollut valmistelussa oma kansallista tieliikenteen päästökauppa. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan Fit for 55-paketin antamisen myötä kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu tulisi keskeyttää.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan EU-tason tieliikenteen päästökaupasta voitai-siin saada toimiva mekanismi, jolloin liikennesektori voitaisiin irrottaa taakanjakomekanismista ja tasapainottaa tilannetta jäsenmaiden kesken liikennesektorilla. Keskuskauppakamari on kuitenkin huolissaan siitä, miten tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen jyvitys tulee toimimaan, huomioiden että Suomessa rakennusten osuus tulee olemaan hyvin pieni verrattuna muihin EU-jäsenmaihin. Lisäksi eri EU-jäsenvaltioiden toisistaan eroavat päästövähennystavoitteet taakanjakosektorilla muodostavat haasteita EU:n laajuiselle huutokauppamekanismille, niin kauan kun osat liikennesektorista on sekä taakanjakomekanis-min ja päästökaupan piirissä.

Suomen tulisi neuvotteluiden edetessä pitää huoli siitä, että logistinen kilpailukykymme säilyy suhteessa verrokkimaihin ottaen huomioon jo entuudestaan korkean polttoaineverotuksen. Keskuskauppakamari pitää kuitenkin hyvänä sitä, että EU:n laajuisen päästökaupan myötä kaikki jäsenmaat saadaan mukaan tieliikenteen päästövähennystoimiin.

Kategoriat:Liikenne, Päästöt, Päivi Wood