Lausuntopyyntö luonnoksesta: Hallituksen esitys liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä väliaikaisista muutoksista poikkeusolojen vuoksi

Asia: VN/8406/2020

Keskuskauppakamari kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta lausua otsikossa mainittuun asiaan liittyen. Kuljetusten jatkuvuus on turvattava myös poikkeusolojen aikana. On hyvä, että myös EU-lainsäädännön mahdollistamat tarpeelliset joustomahdollisuudet otetaan käyttöön.

Esitetty muutos joukkoliikennetoimijoiden ilmoitusvelvollisuuteen aikataulumuutoksista on kannatettava. Yritykset joutuvat reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja joustavuutta ilmoitusvelvollisuuden määräajoista tarvitaan vallitsevassa tilanteessa.

Merenkulun osalta esitetty kuuden kuukauden pidennys vanhenevien pätevyystodistuksien osalta on kannatettava ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Keskuskauppakamari pitää esitystä ammattipätevyyden jatkamisesta kannatettavana. Ammattipätevyyden jatkokoulutuksen osalta on ensiarvoisen tärkeää, että vallitsevassa tilanteessa etä- ja verkko-opetuksen mahdollisuudet otetaan täysimääräisesti käyttöön, niin että poikkeusolojen aikana ja jälkeen koulutuksen saaminen on mahdollista.