Lisälausunto osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivin täytäntöönpanosta

Talousvaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 305/2018 vp), jolla pannaan täytäntöön osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta annettu osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutosdirektiivi (EU) 2017/828. Hallituksen esitystä on käsitelty talousvaliokunnan kuulemisessa 11.1.2019.

Tässä lisälausunnossa käsitellään lakiesityksessä olevan puutteellisen viittauksen teknistä korjausta. Otin kuulemisessa asian esiin, mutta korjausehdotusta ei sisältynyt kirjalliseen lausuntooni. Asia tuli esille muidenkin kuultavien toimesta.

Kysymys on siitä, että lähipiiritoimien julkistamista koskeva arvopaperimarkkinalain (AML) pykälä on rakennettu viittaamalla kolmeen osakeyhtiölain (OYL) pykälään. Asiassa on jäänyt havaitsematta, että viitatut osakeyhtiölain pykälät ovat sisällöltään epäsymmetriset. Tämä johtuu siitä, että viitattujen pykälien sisältö ei ole yhteneväinen siltä osin kuin käsitellään lähipiiritoimen kuulumista yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai poikkeamista tavanomaisista kaupallisista ehdoista. Talousvaliokunnan tulee tehdä lakiesitykseen ennen lain säätämistä seuraavassa selostettu pykälän sanamuodon täsmennys.

Kysymyksessä oleva AML 8:1a.1 kuuluu hallituksen esityksessä seuraavasti.

Osakkeen liikkeeseenlaskijan on julkistettava sellainen osakeyhtiölain 5 luvun 14 a §:ssä tai 6 luvun 4 tai 4 a §:ssä tarkoitettu lähipiiritoimi, joka on olennainen osakkeenomistajan kannalta. Tällainen lähipiiritoimi on julkistettava viimeistään silloin, kun lähipiiritoimi sitoo yhtiötä.

AML 8:1a.1:ssä siis viitataan hallituksen esteellisyyttä koskeviin OYL 6 luvun 4 ja 4a §:iin, joissa esteellisyyssäännöksen ulkopuolelle ei suljeta niitä toimia, jotka ovat yhtiön tavanomaista toimintaa tai jotka eivät poikkea tavanomaisista kaupallisista ehdoista. Poissuljennan puuttuminen johtuu siitä, että kysymyksessä on sääntely siitä, kuka saa ottaa osaa päätöksentekoon hallituksessa. Sen sijaan osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksenteossa uuden sääntelyn ulkopuolelle on suljettu pois ne toimet, jotka ovat yhtiön tavanomaista toimintaa eivätkä poikkea tavanomaisista kaupallisista ehdoista

Hallituksen esityksen sisältämä AML 8:1a.1 julkistamissäännös on valmisteltu työryhmätyön jälkeen ja poikkeaa työryhmän muistoissa esitetystä. Hallituksen esityksen pykäläviittaukseen on jäänyt epäloogisuus, kun hallituksen päätöksenteon osalta yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuuluvia ja tavanomaisista kaupallisista ehdoilla tehtäviä toimia ei ole suljettu pois julkistamisvelvollisuudesta. Hallituksen esitys johtaisi siihen, että julkistamisvelvollisuus koskisi kaikkia tilanteita, joissa joku hallituksen jäsen olisi esteellinen käsiteltäessä olennaista lähipiiritointa, vaikka toimi olisi yhtiön tavanomaista toimintaa eikä poikkeaisi tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Kyseessä on ilmeinen ajatusvirhe, joka tulee poistaa. Tämä voidaan toteuttaa säätämällä AML 8:1a.1 kuulumaan seuraavasti (lisäykset kursiivilla).

Osakkeen liikkeeseenlaskijan on julkistettava sellainen osakeyhtiölain 5 luvun 14 a §:ssä tai 6 luvun 4 tai 4 a §:ssä tarkoitettu yhtiön tavanomaisesta toiminnasta tai tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeava lähipiiritoimi, joka on olennainen osakkeenomistajan kannalta. Tällainen lähipiiritoimi on julkistettava viimeistään silloin, kun lähipiiritoimi sitoo yhtiötä