Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta toimittaa kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston selvityksestä. Keskuskauppakamari toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Keskuskauppakamari tukee perusmuistion näkemystä EU:n sitoutumisesta Pariisin ilmastosopimukseen ja sen tavoitteiden täyttämistä. Suomen kantaosiossa on tuotu hyvin esille valmiuspaketin lukuisat ristikkäisvaikutukset. Keskuskauppakamari korostaa, että tämä tulee vaatimaan myös kansallisella tasolla vankkaa yhteistyötä eri ministeriöiden välillä ja pyytää, että paketin laajuudesta johtuen myös sidosryhmiä kuullaan laaja-alaisesti lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että kansalaisten lisäksi valmiuspaketin vaikutuksia myös yrityksiin arvioidaan systemaattisesti. Keskuskauppakamari pyytää myös lisäämään Suomen kantaan seuraavan kursiivilla olevan lauseen:

”Lisäksi on tärkeää systemaattisesti arvioida päätösten vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin ja suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. Uudet avautuvat markkinat siirtymässä kohti ilmastoneutraalia taloutta tulee hyödyntää täysimääräisesti”.

Keskuskauppakamari pitää hyvänä perusmuistiossa esitettyä komission näkemystä siitä, että muutosta tulee edistää kaikkialla Euroopassa. Erityisesti tieliikenteen ja rakennuksia koskevan päästökauppajärjestelmän osalta pyytäisimme, että Suomessa arvioitaisiin nopealla aikataululla, miten taakanjakosektorin velvoitteet ja tieliikenteen päästökauppajärjestelmä ja niiden yhteen toimivuus vaikuttavat Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan kirjauksen osalta Keskuskauppakamari tukee näkemystä kestävistä ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisistä akkujen arvoketjuista. Samalla Keskuskauppakamari pyytää uudelleenarvioimaan aiemmin U-kirjeessä esitettyä Suomen varauksellista kantaa vetyinfrastruktuurin osalta.

Keskuskauppakamari toistaa aiemman kantansa siitä, että merenkulun osalta talvimerenkulku tulisi huomioida osana kokonaisratkaisua. Ilmailun osalta Keskuskauppakamari toteaa, että merkittäviin lentoliikenteen päästökaupan ilmaisten päästöoikeuksien määrän leikkaamiseen ja fossiilisen polttoaineen mahdolliseen verottamiseen tulisi ryhtyä vasta 2030-luvulla, jolloin fossiilisille polttoaineille on tarjolla todellisia vaihtoehtoja.

Keskuskauppakamari pyytää kunnioittavasti, että kaikki EU:n ilmastopakettia koskevat U-kirjelmät tulisivat lausunnoille sidosryhmille kokonaisuudessaan.

Kategoriat:Liikenne, Ilmasto, Päivi Wood