Valittaminen

Kiinteistönarviointilautakunta valvoo auktorisoituja kiinteistöarvioijia sekä velvoittamalla AKA-arvioitsijat antamaan vuosittaisen valvontailmoituksen että käsittelemällä kiinteistöarvioijien työstä tehdyt valitukset. Vuosittaisella valvonnalla varmistetaan, että AKA on ylläpitänyt ammattitaitoaan ja kykenee suorittamaan arviointeja, sekä kerätään tietoa arviointitoiminnan volyymista.

Auktorisoidun kiinteistöarvioijan toiminnasta voi valittaa Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan valvontajaostolle.

Valittaminen toimii näin:

  • Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta kiinteistöarviointi välittömästi koskee.
  • Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa arviointitehtävän suorittamisesta.
  • Tee kirjallinen valitus, jossa mainitaan, miltä osin, miten ja millä perusteella AKA on menetellyt hyvän kiinteistöarviointitavan vastaisesti tai rikkonut auktorisoituja kiinteistöarvioijia koskevia ohjeita tai määräyksiä.
  • Valitusmenettely on maksuton.
  • Valvontajaosto voi antaa arvioijalle muistutuksen, varoituksen tai peruuttaa arvioijan auktorisoinnin määräajaksi tai lopullisesti.
  • Valvontajaoston päätöksestä voi valittaa kiinteistönarviointilautakunnalle.

Lisätietoja:

lakimies Raisa Harju, 09 4242 6214

lakiasiain assistentti Mari Virta, 09 4242 6262

tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@chamber.fi