Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi

Maasturi lumisella tiellä. Kuvituskuva.

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto ja tulla kuulluksi hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi.

Keskuskauppakamari pitää erittäin hyvänä tavoitetta joustavoittaa ja nopeuttaa Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden nopeampaa etenemistä.

Maanteiden toiminnallisesta luokasta koskevia säännöksiä muutetaan niin, että maantien kuulumisesta valta-, kanta-, seutu- tai yhdysteihin päättäisi liikenne- ja viestintävirasto Traficom väyläviraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä. Jos esitys koskisi valta- ja kantateitä taikka usean ELY-keskuksen aluetta, vastaisi esityksen tekemisestä tienpitäjänä toimiva Väylävirasto.

Keskuskauppakamari haluaa ilmaista huolensa päätöksenteon hajautumisesta tehtävien lakimuutosten ja uusien tehtävien osalta. Valtakunnan tasolla yhtenäisen liikenneverkon kehittäminen ja ennakoitavuus on ensiarvoisen tärkeää. Kun uusia tehtäviä sijoitetaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomin koordinointivastuulle, on varmistuttava siitä, että kokonaiskuva pystytään säilyttämään edelleen.

Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille näkemyksenään, että toiminnallisesta luokituksesta päättäminen osana tiesuunnitelmia tulee olla riittävällä tavalla resursoitu. Lisäksi Keskuskauppakamari näkee positiivisesti maantieverkon toiminnallisen luokituksen päivityksen. Keskuskauppakamari kuitenkin toteaa, että päivitystyö tulisi tehdä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood